Thời kỳ đầu Nam Bộ kháng chiến, ta đã giải quyết thành công các vấn đề về lý luận và thực tiễn của nghệ thuật chủ động tổ chức thực hành kháng chiến. Đó là các vấn đề về nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức và sử dụng lực lượng; nắm chắc thời cơ, xác định phương châm, phương pháp kháng chiến; lựa chọn mục tiêu tiến công, cách đánh… Thành công của quân và dân Sài Gòn, Nam Bộ bẻ gãy tham vọng của thực dân Pháp, làm tiền đề để Đảng ta tổ chức kháng chiến rộng khắp trên toàn quốc, góp phần tạo nên nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Bài học kinh nghiệm lớn nhất đã được rút ra trong ngày Nam Bộ kháng chiến là Mặt trận Việt Minh, Ủy ban kháng chiến Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giương cao ngọn cờ độc lập, tự do; phát huy khí thế Cách mạng Tháng Tám, tinh thần yêu nước nồng nàn của các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, trên dưới một lòng, dẫu chỉ với giáo mác, tầm vông vẫn quyết tâm chống lại giặc Pháp xâm lược, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Lòng quyết tâm kháng chiến của nhân dân Nam Bộ được cả nước đồng tình, ủng hộ.

Nghĩ về tinh thần đoàn kết trong Ngày Nam Bộ kháng chiến, chúng ta càng thấm thía hơn nữa lời dạy của Bác Hồ. Bác dạy chúng ta phải biết hòa hợp quyền lợi riêng lẻ của mình trong quyền lợi chung của dân tộc; tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, yêu nước của Nam Bộ kháng chiến. Tinh thần đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân lao động cả nước xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Yêu cầu của công cuộc đổi mới đòi hỏi mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới xây dựng, hội nhập để phát triển. Vì thế, phải đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động sản xuất, công tác và học tập; quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Tích cực trau dồi bản lĩnh vững vàng, làm giàu thêm tư duy trí tuệ để thế và lực của chúng ta ngày càng vững mạnh, đẩy lùi nguy cơ, tận dụng cao nhất thời cơ, vận hội làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong lúc này từng CCB, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân càng phải đề cao ý thức trách nhiệm "Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Kỷ niệm 66 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến, phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, Hội CCB dấy lên phong trào thi đua rộng khắp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, tạo tiền đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững.

CCB Việt Nam