CCB chiếm một tỉ lệ lớn ở các cơ sở Đảng, trong đó có nhiều đảng viên kỳ cựu, đặc biệt là những đảng viên tại chức cần tổ chức tốt việc thảo luận tham gia ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội. Thực chất việc lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện là thêm một bước giúp cán bộ, đảng viên có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Để tránh bệnh “hình thức”, “chiếu lệ”, chương trình đại hội cần dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận sâu, kỹ, đến nơi đến chốn. Ban tổ chức đại hội, nhất là chủ tịch đoàn Đại hội cần bố trí chương trình đủ thời gian, chặt chẽ, khoa học, điều hành nghiêm túc, không vì khống chế thời gian mà “cắt xén” hoặc thảo luận “lướt qua” cho xong. Các đại biểu là hội viên CCB tham gia thảo luận cần chuẩn bị nội dung góp ý kiến đầy đủ, cụ thể bằng văn bản, bám sát yêu cầu hướng dẫn đặt ra trong dự thảo văn kiện, tránh lý luận chung chung, nói vo hoặc kể lể dài dòng, không có hiệu quả thông tin.

Thiết nghĩ, việc động viên toàn Đảng, toàn dân trong đó có các đảng viên CCB tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng là phát huy trí tuệ, dân chủ của cán bộ, đảng viên và của các tầng lớp nhân dân trong việc quyết định những quyết sách lớn của đất nước, của địa phương, của ban, ngành, đồng thời góp phần hoàn thiện các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Và chính thông qua việc thảo luận góp ý kiến vào văn kiện, sẽ tạo được sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng và trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp cơ sở, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ở mỗi cấp, ở mỗi ngành trong đó có Hội CCB của chúng ta.

Phạm Như Hùng