Báo cáo của Ủy ban Dân tộc nêu rõ: Thực hiện Quyết định 59/QĐ TTg của Thủ tướng Chính phủ, với sự chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của Ủy ban Dân tộc, sự tích cực chủ động của các cơ quan báo chí, phát hành, từ đầu năm đến ngày 15-8-2017, đã có 11,8 triệu ấn phẩm báo, tạp chí được phát hành tới đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng núi và vùng đặc biệt khó khăn. Các báo, tạp chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị; tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc ở vùng DTTS,MN; thông tin kịp thời các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành về công tác dân tộc; phản ánh tình hình dân tộc, dư luận xã hội ở các địa phương vùng DTTS,MN; thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế liên quan đến công tác dân tộc. Hình thức các báo, tạp chí ngày một hấp dẫn hơn... Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, có biện pháp triển khai hiệu quả việc cấp phát, quản lý, sử dụng, lưu trữ ấn phẩm báo chí.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn khẳng định kết quả thực hiện Quyết định 59 của Thủ tướng, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cả về phối hợp tổ chức, tiến độ thực hiện, nội dung và chất lượng một vài ấn phẩm. Từ những mặt tích cực và hạn chế nói trên, đồng chí nêu rõ một số công tác những tháng cuối năm 2017 của các cơ quan báo chí; trọng tâm là tuyên truyền một số chương trình trọng điểm của Ủy ban Dân tộc. Đặc biệt, các cơ quan báo chí phải bám sát cơ sở, vừa tập trung phản ánh những vấn đề thiết thực đối với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vừa cung cấp những thông tin hữu ích cho bà con; tin bài phản ánh phải đảm bảo tính vùng miền, tránh tập trung cho khu vực miền Bắc, miền Trung; đồng thời đánh giá thực chất hiệu quả chính sách của Chính phủ cấp phát báo, tạp chí cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Bài và ảnh: Tường Linh