Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Tư lệnh Binh chủng Hóa học báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của binh chủng, việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu và thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng của binh chủng.

Những năm qua, Bộ tư lệnh Hóa học đã làm tốt chức năng tham mưu về quản lý, chỉ huy lực lượng hóa học trong quân đội, quản lý Nhà nước về quốc phòng trong lĩnh vực phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn…; thực hiện chức năng cơ quan Chủ nhiệm hóa học trong quân đội, chỉ đạo huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu, bảo đảm trang bị kỹ thuật phòng hóa toàn quân…

Binh chủng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm phòng hóa, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; tham gia hiệu quả trong điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường và ứng cứu, khắc phục sự cố hóa chất độc xạ, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh. Binh chủng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội triển khai thực hiện 20 đề tài, dự án về xử lý chất độc hóa học tồn lưu (do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam) và là lực lượng nòng cốt tham gia 2 trong số 6 nhiệm vụ chủ yếu mà Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định số 67…

     Về nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, binh chủng tham mưu cho Bộ các vấn đề liên quan đến công ước, điều ước quốc tế về vũ khí hủy diệt lớn; hợp tác, giúp đỡ hiệu quả các nước bạn Lào, Cam-pu-chia về đào tạo, tập huấn cán bộ phòng hóa, phân tích mẫu, viện trợ một số trang thiết bị… 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Binh chủng Hóa học tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu và phòng chống, ứng phó, xử lý hiệu quả tình huống vũ khí hủy diệt lớn. Đồng chí quan tâm tìm hiểu và chỉ đạo công tác xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, nhất là chất độc da cam/dioxin, nghiên cứu công nghệ xử lý triệt để chất độc phù hợp với điều kiện Việt Nam; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần tăng cường nguồn lực giải quyết hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh …

Theo QĐND

(TH)