Hỏi: Những trường hợp nào được áp dụng thừa kế theo pháp luật.

Thái Văn Công

( Nam Đàn, Nghệ An)xml:namespace?? Trả lời: Điều 675, Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:

  1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a/ Không có di chúc;

b/ Di chúc không hợp pháp;

c/ Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế.

d/ Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

  1. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a/ Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b/ Phần di sản có liên quan đến phần di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c/ Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Văn phòng trợ giúp pháp lý