Kế hoạch của thường trực Hội CCB Việt Nam có mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan chức năng, cơ quan báo chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò Hội CCB các cấp trong việc vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

A-Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.
1- Nội dung, nhiệm vụ:
a/ Báo CCB Việt Nam, thông tin CCB mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
b/ Nội dung tuyên truyền cần tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách, những nội dung cơ bản tại Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia và của Hội CCB Việt Nam về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
c/ Tổ chức chuyên mục hỏi đáp, trao đổi để các tổ chức Hội và CCB nắm chắc cách ghi và địa chỉ gửi phiếu cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ theo hướng dẫn 891/HD-VP của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 1237. Mở chuyên mục: Danh sách mộ liệt sĩ đã quy tập về nghĩa trang liệt sĩ, nguồn do Hội CCB các cấp phối hợp với ngành LĐTBXH cung cấp.
d/ Đưa tin bài chính xác, kịp thời biểu dương các đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin hiệu quả, phê phán đấu tranh với những thông tin sai lệch, bịa đặt, những hành vi tiêu cực, vụ lợi…
2-Tổ chức chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp
a/ Cơ quan T.Ư Hội cử đồng chí Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam giúp thường trực T.Ư Hội chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch. Ban tổ chức Chính sách là cơ quan làm đầu mối phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch.
b/ Hội CCB tỉnh, thành phố: Cử 1 đồng chí Phó chủ tịch giúp Thường trực Hội CCB tỉnh, thành phố theo dõi, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch. Ban TCCS là đầu mối phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện.
Kinh phí bảo đảm:
1/ Từ nguồn ngân sách do Ban chỉ đạo 1237 (Bộ quốc phòng) hỗ trợ T.Ư Hội
2/ Từ ngân sách địa phương do BCD1237 cấp tỉnh hỗ trợ Hội CCB các cấp.
3/ Từ nguồn xã hội hóa do các doanh nghiệp tổ chức, cá nhân tài trợ.
Việc lập dự toán kinh phí, đảm bảo kinh phí hỗ trợ và thanh toán, quyết toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
(Còn nữa)
Ban CĐCS