Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" được hình thành một cách tự nhiên, do nhân dân ghi nhận và trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Tọa đàm là hoạt động thiết thực, góp phần khẳng định truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”; khẳng định chức năng, nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Qua đó nhằm tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Gần 30 tham luận tại tọa đàm của các đồng chí tướng lĩnh, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, tiếp tục khẳng định, phân tích làm sâu sắc những giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, ý kiến của các đại biểu tham luận tập trung luận giải làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, được thể hiện ở 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật của quân nhân; trong lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Quân đội: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Các ý kiến tại tọa đàm cũng đề xuất những giải pháp, kiến nghị hợp lý nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, tuyên truyền để giữ vững và mãi tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Tin và ảnh: QV