Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước về kế toán, xây dựng, kế hoạch đầu tư, thẩm định giá, đấu giá và các quy định khác thì xử phạt theo các Nghị định có liên quan.

Đối tượng áp dụng của Nghị định là cá cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

Các đối tượng khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước quy định tại Nghị định là một năm.

Đối với hành vi vi phạm quy định về mua sắm tài sản nhà nước Nghị định quy định mức xử phạt như sau: phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp mua sắm tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc, tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ôtô) có tổng giá trị một lần mua dưới 100 triệu đồng.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong trường hợp mua sắm tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc, tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ôtô) có tổng giá trị một lần mua từ 100 triệu đồng trở lên và xe ôtô.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong trường hợp mua sắm tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi không thực hiện mua sắm tập trung đối với các loại tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2014./. TH