Ngày 4-3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Tiểu ban để lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương vào chủ đề, kết cấu, đề cương sơ bộ và một số trọng tâm của Báo cáo Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Các đại biểu nhận định: Trong thời gian qua, mặc dù thế giới có những biến động khó lường nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức cao. Để giữ tốc độ tăng trưởng này cùng với việc đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững cần phải đẩy mạnh tinh thần đổi mới, sáng tạo và con người phải là trung tâm của sự phát triển. Trong kế hoạch 10 năm tới, cần phải đề ra các mục tiêu cụ thể. Các ý kiến đều cho rằng Việt Nam đang có vị thế tốt trên trường quốc tế, đây cũng là cơ hội để bứt phá về kinh tế. Trong giai đoạn này, kế hoạch phải thể hiện được khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, để từ đó đánh thức tiềm năng của toàn thể nhân dân, cống hiến xây dựng đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý kiến các thành viên Tiểu ban nêu, cho rằng đây là những ý kiến phong phú, đa dạng và rất chất lượng. Thủ tướng yêu cầu Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến một cách chọn lọc, có cơ sở khoa học; rà soát, cân đối các nội dung, câu chữ. Thủ tướng đề nghị các đại biểu đại diện cho các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận chủ đề của chiến lược, kế hoạch để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giữ vững chủ quyền, ổn định xã hội, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2021-2030.

PV