Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành tên chung cho nhiều hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được thành lập trong những giai đoạn cách mạng khác nhau. Từ đó, ngày 18-11 trở thành Ngày truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sự hình thành và phát triển Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 80 năm qua là minh chứng sinh động khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Dân tộc thống nhất là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, bài học lớn, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của cách mạng Việt Nam.

Mặt trận liên tục phát triển qua những chặng đường đấu tranh gay go quyết liệt của dân tộc, của cách mạng. Ngày nay, trong đổi mới, chúng ta luôn phải đoàn kết để đấu tranh trên các mặt trận: tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quân sự, ngoại giao… đấu tranh thắng lợi để có đoàn kết cao hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đúc kết: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Mặt trận đã góp phần to lớn vào thành công của sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân.

Chúng ta đạt được nhiều thắng lợi trong đổi mới, nhưng nguy cơ mới có thể sẽ nảy sinh. Nguy cơ diễn biến hoà bình cũng không hề có biểu hiện giảm nhẹ. Những sự can thiệp vào nội bộ ta nước ta về vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… của các thế lực thù địch luôn tiếp diễn. Vì thế, phải có tư duy chính trị mới để ngăn ngừa cuộc khủng hoảng mới không để nó phát triển.

Trong việc chống tham nhũng, chúng ta có tổ chức của những “Phản biện nhân dân”, là những người dân trung thực, dám đứng ra góp ý, can ngăn những việc làm sai trái … Vì Mặt trận lúc nào cũng là “của dân, do dân, vì dân”: Mặt trận vì dân mà tổ chức. Dân nhờ Mặt trận mà được phát biểu, được đề đạt ý kiến, nguyện vọng với Đảng và Chính phủ.

Kinh nghiệm lịch sử Mặt trận cho thấy: Trước mỗi khó khăn chúng ta đều biết phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng và cải tiến tổ chức để tiến hành đấu tranh một cách có hiệu quả. Chúng ta đã sáng tạo trong thực hiện chiến lược và sách lược cách mạng của Đảng, tạo nên một sức mạnh tổng hợp đủ để giành thắng lợi trong đấu tranh với bất cứ một kẻ thù nào. Đó là truyền thống quý báu nhất của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Có thể nói, Mặt trận Tổ quốc tích cực, chủ động tham gia quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đảng; vào việc chuẩn bị nhân sự cho các cấp ủy nhiệm kỳ mới; góp phần xây dựng Đảng, bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… tạo sức mạnh, niềm tin để các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của đất nước năm 2010, tạo đà thuận lợi cho các năm tiếp theo.

Để phát huy được truyền thống đó, trước hết, cần có sự góp phần của mỗi đảng viên, cán bộ, hội viên CCB vào việc đổi mới, củng cố hệ thống chính trị mà Mặt trận là một thành viên quan trọng. Mỗi cán bộ Mặt trận phải luôn gần dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, vì sự giầu mạnh, phồn vinh của đất nước..

CCB Việt Nam