Nhiệm vụ trong năm 2015 là phải phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 2.000 hài cốt liệt sĩ. Đó là nội dung chính tại Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam-Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 1237) tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp nhận và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong nghĩa trang do Bộ LĐTBXH cung cấp, từng bước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho các đơn vị, địa phương và nhân dân. Hướng dẫn và triển khai thí điểm việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở một số địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Bên cạnh đó, chỉ đạo Viện Pháp y Quân đội đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN để thực hiện nhiệm vụ của Đề án 150.
Bộ LĐTBXH tiếp tục chỉ đạo Sở LĐTBXH các địa phương phối hợp với các Đội Chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trước khi an táng.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý đề nghị về việc ký hợp đồng với các trung tâm, cơ sở đủ năng lực, bảo đảm kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo yêu cầu của Bộ LĐTBXH.
Ban Chỉ đạo 1237 của các quân khu và các địa phương, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Đề án và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 phù hợp với thực tiễn. Chú trọng việc bổ sung, hoàn thiện, chuẩn hóa hồ sơ và danh sách liệt sĩ; cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thống kê số liệu liệt sĩ hi sinh trên địa bàn, số liệu hài cố liệt sĩ đã quy tập, dự kiến khu vực cần tìm kiếm, quy tập và số hài cốt liệt sĩ có thể tìm kiếm, quy tập được.
Chí Đức