(Tiếp theo kỳ trước)
7.3. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra
Đề nghị bổ sung, sửa đổi 3 nội dung sau:

  • Một là: Bỏ nhiệm vụ kiểm tra đối với ủy viên BCH Hội cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành nhiệm vụ hội viên, nhiệm vụ ủy viên BCH, trong việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Hội và trong việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Hội (Điều 20 Điều lệ hiện hành). Vì, Ban Kiểm tra do BCH cùng cấp bầu ra, việc xem xét, xử lý kỷ luật ủy viên BCH thuộc thẩm quyền của BCH tổ chức Hội cấp trên trực tiếp, cho nên giao nhiệm vụ cho Ban Kiểm tra được quyền kiểm tra ủy viên BCH Hội cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm là không đúng và trên thực tế cũng không thực hiện được.
    Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị giữ như Điều lệ hiện hành là phù hợp. Vì, nhiệm vụ cơ bản của Ban Kiểm tra các cấp là kiểm tra hội viên (kể cả ủy viên BCH cùng cấp) và tổ chức Hội cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Sau khi kiểm tra thấy dấu hiệu vi phạm đó của hội viên (kể cả ủy viên BCH cùng cấp) và tổ chức Hội cấp dưới cấu thành khuyết điểm đến mức phải sử lý kỷ luật, thì tùy đối tượng cụ thể là hội viên, ủy viên BCH hay tổ chức Hội, Ban Kiểm tra báo cáo BCH cùng cấp, xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Cũng như Ủy ban Kiểm tra của tổ chức Đảng các cấp có nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, kể cả ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm.
  • Hai là: Giao cho Ủy ban Kiểm tra nhiệm vụ “Giúp BCH, Ban Thường vụ thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Hội”. Vì, trong thời gian qua việc thực hiện nội dung này của BCH các cấp rất hạn chế, hiệu quả thấp, cho nên giao cho Ban Kiểm tra nhiệm vụ nêu trên là cần thiết và có hiệu quả tốt hơn.
    Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị giữ như Điều lệ hiện hành, không giao cho Ban Kiểm tra nhiệm vụ “Giúp BCH, Ban Thường vụ thưc hiện kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Hội”. Vì, Ban Kiểm tra chỉ là cơ quan tham mưu, giúp việc của BCH do BCH bầu, không phải là cơ quan lãnh đạo, nên không đủ thẩm quyền để kiểm tra, giám sát các tổ chức Hội và hội viên về chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Hội. Cũng như Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng không được giao nhiệm vụ giúp BCH kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Đảng.
    (còn nữa)
    Ban Tổ chức - Chính sách