Các cấp Hội đã làm tốt công tác tham mưu nên có được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương, trực tiếp là cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội. Do làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ, quán triệt, hướng dẫn cụ thể từng nội dung đến các chi hội và hội viên. Đến nay một số Tỉnh hội, Huyện hội đã chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm.
Đại hội điểm cấp cơ sở đạt được các yêu cầu đề ra, cơ bản đúng nguyên tắc, thủ tục, hoàn thành tốt cả 4 nội dung (tham gia ý kiến vào văn kiện cấp trên, tổng kết nhiệm kỳ và xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới, bầu Ban chấp hành và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên).
Thường trực T.Ư Hội cũng yêu cầu các cấp Hội cần chú ý một số vấn đề sau:
Chủ động bám sát và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương và cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội; Tiếp tục quán triệt nắm vững các nội dung trong Hướng dẫn của T.Ư Hội về Đại hội, nhất là những vấn đề về nguyên tắc, thủ tục, quy trình đại hội; Nếu xét thấy cần thiết thì cấp cơ sở có thể tiến hành Đại hội thành hai phiên (phiên trù bị và phiên chính thức), cần nắm vững nguyên tắc và quy trình sau:
Phiên trù bị: Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Có thể thảo luận các nội dung: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội; báo cáo chính trị của cấp trên trực tiếp; công tác chuẩn bị cho bầu cử Ban chấp hành và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (phổ biến cơ cấu và tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành, tiêu chuẩn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, đề án nhân sự; các đoàn đại biểu thảo luận và giới thiệu nhân sự). Nhưng việc kết luận và biểu quyết thông qua những nội dung này phải được thực hiện trong phiên chính thức. Cuối cùng là phổ biến thống nhất những nội dung cụ thể trong Đại hội.
Phiên chính thức: Làm thủ tục khai mạc và thực hiện các nội dung theo đúng Hướng dẫn số 108/HD-CCB của T.Ư Hội. Cần chú ý một số điểm sau:

  • Báo cáo chính trị của ban chấp hành (nếu đã đọc toàn văn tại phiên trù bị, trong phiên chính thức đọc bản tóm tắt và hướng dẫn nội dung thảo luận).
  • Các nội dung công việc phải được kết luận và lấy biểu quyết trong phiên chính thức: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và biểu quyết thông qua tư cách đại biểu; ý kiến tham gia vào nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội, Báo cáo chính trị của cấp trên trực tiếp; kết luận và biểu quyết thông qua nội dung thảo luận báo cáo chính trị cấp mình, những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau thì biểu quyết từng vấn đề; biểu quyết số lượng và danh sách bầu Ban chấp hành; (số lượng đại biểu dự khuyết, nếu có) và danh sách bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, bầu Ban Kiểm phiếu, biểu quyết thông qua kết quả bầu cử và nghị quyết đại hội.
  • Bầu Ban chấp hành trước, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên sau (bầu đại biểu chính thức trước, đại biểu dự khuyết sau).
  • Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các chi hội, cần lựa chọn nội dung phù hợp với thực tiễn cơ sở để đưa ra Đại hội thảo luận.
  • Sắp xếp thời gian thảo luận hợp lý, nên bố trí lồng vào trong thời điểm Tổ Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu Ban chấp hành và bầu Đoàn đại biểu để có được nhiều ý kiến tham gia thảo luận.
    Bài và ảnh: Xương Giang