Để nhanh chóng nâng cao tầm vóc, sức khoẻ, thể lực của người Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2010-2030.

Ngày 6/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì họp với các Bộ, ngành về Đề án này

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư… bổ sung nghiên cứu và hoàn thiện các nội dung đặt ra.

.Chương trình đưa ra mục tiêu: chăm sóc đồng bộ về dinh dưỡng, thể dục thể thao và lối sống đối với lứa tuổi từ 6 đến 18 tuổi, giúp cho thể lực và tầm vóc người Việt Nam được cải thiện rõ rệt trong 20 năm tới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tạo cơ sở tốt cho hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ an ninh quốc phòng. : Giải pháp chính được chương trình tập trung thực hiện là thông qua dinh dưỡng và thể dục thể thao, can thiệp trực tiếp tới hệ xương và các chức năng khác của cơ thể để phát triển các tố chất thể lực và tầm vóc thân thể.

Mục tiêu đến năm 2030 chiều cao trung bình của nam đạt 169-170cm và 158 cm đối với nữ.** Về **thể lực, đặc biệt là sức bền, sức mạnh của thanh niên 18 tuổi tới năm 2020, 2030 phải đạt tới mức trung bình của thế giới hoặc của Nhật Bản hiện nay (chạy 5 phút tính quãng đường, lực bóp tay, bật xa tại chỗ). Đây là mức phấn đấu rất khó, vì hiện nay sức bền, sức mạnh của thanh thiếu niên Việt Nam vào loại rất kém so với thế giới hoặc Nhật Bản (thậm chí so với Singapore).

Trên cơ sở rà soát, đánh giá, kiến nghị sửa đổi bổ sung và ban hành các văn bản pháp luật liên quan tới chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển thể dục thể thao trong trường học.

Vầ vấn đề dinh dưỡng , đề án cần xây dựng thêm cấu phần chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ có thai và trẻ dưới 5 tuổi, bởi đây là cái gốc quan trọng trong việc hình thành nên thể lực và thể hình của trẻ. Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng nội dung này.

Về vấn đề giáo dục thể chất và thể thao, Phó Thủ tướng cho rằng trục chính trong việc thực hiện đề án phải thông qua nhà trường nhưng ngành Thể thao phải chủ trì về phương pháp thực hiện.

Ngoài ra, để thúc đẩy các hoạt động thể thao của thanh niên ngoài nhà trường cần có nhiều trung tâm thể thao.

Về công tác tuyên truyền, cần kết hợp các biện pháp truyền thông trực tiếp thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, hệ thống của ngành Văn hoá, Giáo dục, Y tế, Thể dục thể thao và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Về kinh phí, các nội dung phát sinh cần được đăng ký bổ sung.

Cơ bản hoàn thành cơ sở vật chất và triển khai dự án trong vòng 10 năm để đến 2020, 100% bà mẹ được tư vấn về sức khoẻ sinh sản, dinh dưỡng cho trẻ, 100% cơ sở rèn luyện thể dục thể thao được đưa vào sử dụng…

Ban điều phối chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng đề án trong chương trình.

Ánh Tuyết