II. Những nội dung đề nghị bổ sung sửa đổi cụ thể
1.3. Thủ tục kết nạp hội viên.
Thủ tục kết nạp hội viên được quy định trong Hướng dẫn số 27/HD-CCB ngày 2-8-2013 của Thường trực T.Ư Hội, qua tổ chức thực hiện khẳng định là phù hợp, nay đề nghị đưa vào Điều lệ thành một điều để tăng hiệu lực thi hành. Nội dung như sau:

 • Việc kết nạp hội viên phải đúng thủ tục, nguyên tắc, đúng với tính chất quần chúng của Hội, đồng thời phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn hội viên đối với người xin vào Hội.
 • Người vào Hội phải: Có đơn tự nguyện xin vào Hội; báo cáo trung thực với tổ chức Hội về lý lịch bản thân.
 • Chi hội xét và đề nghị (nơi có phân hội thì phân hội xét, chi hội đề nghị), khi được 1/2 số hội viên của chi hội có mặt dự hội nghị tán thành thì đề nghị lên tổ chức Hội cấp trên trực tiếp.
 • Ban chấp hành tổ chức cơ sở Hội xét, nếu được ít nhất 2/3 số thành viên tán thành thì quyết định kết nạp. Nơi không có Ban chấp hành thì do hội nghị toàn thể hội viên xét, nếu được 2/3 hội viên có mặt dự hội nghị tán thành thì đề nghị tổ chức Hội cấp trên trực tiếp quyết định kết nạp.
 • Khi có quyết định của tổ chức Hội cấp trên, chi hội tiến hành kết nạp từng người một.
 • Chỉ kết nạp lại một lần. Không kết nạp lại những người xin ra khỏi Hội hoặc đã bị xóa tên vì bỏ sinh hoạt Hội không có lý do.
  1.4. Về tuổi hội của hội viên; phát và quản lý thẻ hội viên; chuyển sinh hoạt cho hội viên; hội viên xin ra khỏi Hội.
  Điều lệ Đại hội V chưa quy định về tuổi hội của hội viên; việc phát và quản lý thẻ hội viên, chuyển sinh hoạt Hội và hội viên xin ra khỏi Hội. Nay đề nghị quy định các nội dung này thành một điều trong Điều lệ, tạo cơ sở pháp lý trong tổ chức thực hiện. Nội dung như sau:
 • Tuổi hội của hội viên được tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp. Hội viên được kết nạp lại thì tuổi hội của hội viên được tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp lần đầu, trừ thời gian không tham gia sinh hoạt Hội.
 • Việc phát và quản lý thẻ hội viên, quản lý hồ sơ hội viên và thủ tục chuyển sinh hoạt Hội cho hội viên do BCH T.Ư Hội quy định.
 • Hội viên xin ra khỏi Hội do chi hội xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp hội viên quyết định.
 1. Về nguyên tắc tổ chức của Hội
  Điều lệ Đại hội V quy định: “Hội CCB Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ”. Nhưng nội dung lại được thể hiện rải rác ở một số điều nên chưa làm rõ nội hàm của nguyên tắc; gây khó khăn cho tổ chức thực hiện Điều lệ.
  Qua khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, đa số ý kiến của các tổ chức Hội đều đề nghị quy định rõ nội hàm của nguyên tắc tập trung dân chủ thành một điều trong Điều lệ, tạo cơ sở pháp lý và thuận tiện cho việc quán triệt và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Hội.
  (còn nữa)
  Ban Tổ chức-Chính sách