Người đã bôn ba khắp năm châu, vừa lao động vừa học tập, nghiên cứu lý luận và thực tiễn cách mạng thế giới, để rồi tìm thấy ánh sáng cách mạng của thời đại: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

Bằng nghị lực, trí tuệ và tài năng, Người đã chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam đi theo quỹ đạo cách mạng vô sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị mọi tiền đề điều kiện để tiến hành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi. Dưới sự lãnh đạo của Người, nhân dân ta đã tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ý nghĩa sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự sâu sắc. Dù thời gian đã lùi xa một thế kỷ, nhưng sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vẫn mãi là tấm gương sáng ngời tinh thần yêu nước, tinh thần sẵn sàng xả thân, hy sinh vì đất nước, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các CCB và thế hệ người Việt Nam học tập noi theo. Đó còn là bài học về nghĩa vụ, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước, tinh thần học tập sáng tạo, độc lập tự chủ, tận trung với nước, tận hiếu với dân mà Bác Hồ là tấm gương tiêu biểu.

Đi theo con đường mà Bác Hồ đã chọn là một cuộc đấu tranh để xây dựng cái mới và loại trừ cái cũ không còn phù hợp, là sự nghiệp mãi mãi của các thế hệ Việt Nam. Noi gương Bác, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trước mắt, phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao, bảo đảm an sinh xã hội, chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để mỗi CCB chúng ta nhìn lại tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của sự kiện lịch sử trọng đại này với đất nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Và hơn cả là để học tập và noi gương Bác, để tiếp thêm sức mạnh, ý chí, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

CCB Việt Nam