5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở Tiểu Cần (Trà Vinh) luôn được duy trì và phát triển liên tục. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, hội viên đã không ngừng phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đề ra. Hội phát huy mạnh mẽ bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên tất cả các lĩnh vực hoạt động Hội, các phong trào “xóa đói giảm nghèo”, “giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng, “xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa”; đặc biệt là thực hiện tốt 7 nhiệm vụ của Hội, nhất là nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
5 năm qua, Hội đã phân bổ vốn và triển khai xây dựng được 101 căn nhà tình nghĩa, 82 căn nhà đồng đội, 80 căn nhà tình thương cho gia đình chính sách, hội viên CCB và hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 9 tỷ 115 triệu đồng. Trong phong trào “hiến kế, hiến của, hiến công” xây dựng nông thôn mới, đã có 142 hội viên hiến 20.500m2 đất, cùng nhiều cây trái, hoa màu, ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng…
Phương Nghi