Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 70 Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị (22-12-1944 - 22-12-2014); PV Báo CCB Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, về sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân và nền quốc phòng toàn dân. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
PV: Kính thưa đồng chí Thượng tướng, xin đồng chí cho biết rõ hơn về sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định sự trưởng thành, vững mạnh và chiến thắng của QĐND Việt Nam.
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch: Lịch sử 70 năm qua, đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, vững mạnh và chiến thắng của Quân đội ta. Điều đó được thể hiện ở những điểm cơ bản sau:
Sự lãnh đạo của Đảng quyết định bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội.
Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; là Quân đội kiểu mới, Quân đội cách mạng mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng chi phối toàn bộ các nội dung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Đảng lãnh đạo xây dựng bản chất giai cấp công nhân của Quân đội bằng quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách; thông qua hệ thống tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các tổ chức khác trong Quân đội. Thực tiễn chứng minh, ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, không chấp nhận sự chia quyền lãnh đạo Quân đội cho bất cứ giai cấp, tổ chức, cá nhân nào.
Để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng đã thường xuyên coi trọng lãnh đạo xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng (chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh) và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, làm cho hệ tư tưởng của Đảng luôn luôn giữ vững vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của Quân đội, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động xây dựng và chiến đấu của Quân đội, định hướng nhận thức và hành động của mọi cán bộ, chiến sĩ.
Đảng ta xác định: Mục tiêu lý tưởng của Đảng cũng chính là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của dân tộc, nhân dân ta và cũng chính là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội. Nhờ vậy, Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Theo quan điểm đó, Đảng ta thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc giáo dục mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho Quân đội, làm cho mọi tổ chức, mọi cán bộ chiến sĩ trong Quân đội nhận thức sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng đó; không mơ hồ, ảo tưởng, không dao động trong mọi tình huống, đảm bảo cho Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành tin cậy của Đảng, của Nhà nước và nhân dân.
Sự lãnh đạo của Đảng quyết định nguyên tắc tổ chức, xây dựng và mọi hoạt động của Quân đội.
Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Đảng lãnh đạo bằng đường lối, quyết định cách thức tổ chức, phương hướng xây dựng, phương thức hoạt động của Quân đội trong quá trình đấu tranh cách mạng. Theo đó, Quân đội ta được tổ chức theo nguyên tắc tổ chức của quân đội cách mạng, có hệ thống lãnh đạo, hệ thống chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị và cán bộ chính trị thống nhất; được tổ chức khoa học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất cao về ý chí và hành động, có kỷ luật tự giác nghiêm minh. Quá trình xây dựng và chiến đấu của Quân đội luôn tuân thủ nguyên tắc: quân sự phục tùng chính trị, đấu tranh vũ trang phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, của cách mạng. Đó là vì độc lập dân tộc và CNXH, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.
Đảng định ra đường lối chính trị, đường lối quân sự, khoa học-nghệ thuật quân sự Việt Nam và cách đánh của Quân đội nhân dân.
Đường lối quân sự của Đảng gồm ba bộ phận hợp thành: Đường lối xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân (trong đó Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt), đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân và đường lối tiến hành chiến tranh nhân dân. Do quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối quân sự của Đảng với nền khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự Việt Nam đặc sắc, Quân đội ta đã sáng tạo ra cách đánh độc đáo của chiến tranh nhân dân, cùng toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, làm nên những chiến công hiển hách, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

PV: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa và thành tựu cơ bản qua 25 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân?
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch: Theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/T.Ư quyết định lấy ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12) đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Từ đó đến nay, ngày 22-12 thực sự trở thành ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - một giá trị độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đây cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Hằng năm, toàn dân và toàn quân ta đã có rất nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo để tổ chức kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam - Ngày hội Quốc phòng toàn dân, như: Mít tinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân-dân, ngày hội văn hóa quân-dân, giáo dục truyền thống, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên các CCB, cựu TNXP, các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, thăm hỏi các đơn vị quân đội, nhất là ở nơi biên giới và hải đảo;
Nhân dịp này, các cấp, các ngành, cấp ủy và chính quyền các địa phương trên cả nước đã chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả cao, gắn kết xây dựng và phát triển tiềm lực quốc phòng, an ninh qua các chương trình, các dự án phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng-an ninh trong toàn dân, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch.
25 năm qua, ngày 22-12 trở thành ngày Hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và Quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH; cổ vũ, động viên mỗi công dân chăm lo củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trong tình hình mới.
PV: Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đặc biệt là xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay cần tập trung những nội dung gì, thưa đồng chí?
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch: Để xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đòi hỏi phải không ngừng xây dựng Quân đội về mọi mặt, nhưng trước hết phải tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bởi đây là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng với đó Quân đội cần được điều chỉnh về tổ chức, cả lực lượng thường trực và lực lượng dự bị theo hướng: tinh, gọn, mạnh, có khả năng cơ động cao, tạo sự cân đối hợp lý giữa các thành phần lực lượng, các quân chủng, binh chủng; giải quyết đúng đắn, hợp lý mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng, giữa con người và vũ khí. Trang bị vũ khí của Quân đội được đầu tư đúng mức, có bước phát triển quan trọng, kết hợp chặt chẽ giữa cải tiến vũ khí, trang bị hiện có với đầu tư mua sắm mới, ưu tiên hiện đại hóa trước một số lực lượng.
Công tác huấn luyện của các đơn vị được coi trọng và tiếp tục đổi mới toàn diện. Trong đó, đã bám sát và thực hiện tốt phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; chú trọng huấn luyện toàn diện, đồng bộ chuyên sâu cho mọi đối tượng, bao gồm cả chỉ huy, cơ quan, chỉ huy phân đội và chiến sĩ. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các học viện, nhà trường quân đội đáp ứng nguồn nhân lực cho Quân đội. Công nghiệp quốc phòng cần đầu tư đúng hướng nhằm nâng cao khả năng sản xuất vũ khí trang bị có trình độ công nghệ, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm. Quan tâm chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ công tác bảo đảm hậu cần trong các đơn vị quân đội, nhằm nâng cao đời sống bộ đội. Thế trận hậu cần từng bước được bổ sung, hoàn chỉnh theo phương án, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Triển khai toàn diện công tác kỹ thuật, duy trì bảo đảm tốt vũ khí trang bị hiện có, từng bước khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, hư hỏng, xuống cấp vũ khí trang bị.
Trong xây dựng Quân đội về mọi mặt, phải lấy xây dựng Quân đội về chính trị là mặt quan trọng, quyết định nhất. Vấn đề cốt lõi của việc xây dựng Quân đội ta về chính trị là phải thường xuyên tăng cường bản chất gai cấp công nhân của Quân đội, bảo đảm cho Quân đội luôn giữ vững mục tiêu chiến đấu trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Đồng thời bảo đảm cho Quân đội luôn nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống, không để xảy ra bất ngờ về chiến lược, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN và công cuộc đổi mới.
Các cấp luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tập trung giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống tốt đẹp của Quân đội được nâng cao, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thành sinh hoạt thường xuyên, tự giác của các tổ chức và từng cá nhân. Đặc biệt, Quân đội cần đấu tranh có hiệu quả hơn nữa trên lĩnh vực chính trị-tư tưởng; tích cực, chủ động, đi đầu trong phản bác các quan điểm sai trái, phản động; vô hiệu hóa âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội, hòng gây mất ổn định nội bộ, chia rẽ Quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân của các thế lực thù địch. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

PV: Xin trân trọng cám ơn Thượng tướng.
Tô Kiều Thẩm (thực hiện)