Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã đưa đất nước ta thoát khỏi ách đô hộ của thực dân sau hơn tám mươi năm; giải phóng nhân dân ta khỏi kiếp sống lầm than để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã cổ vũ phong trào cách mạng giải phóng của các dân tộc trên thế giới tiến lên trong thế kỷ XX.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh của một nước phong kiến nửa thuộc địa, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, tập hợp các lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất để tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là thắng lợi vĩ đại do Đảng ta dự báo chính xác thời cơ cách mạng; tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang; sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng, dựa vào lực lượng toàn dân, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới Tổng khởi nghĩa. Khi thời cơ cách mạng đã chín muồi, Đảng ta kịp thời phát động toàn dân nhất tề vùng lên lật đổ chế độ thực dân phong kiến.

Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô giá của Cách mạng Tháng Tám trở thành hành trang, thành động lực thôi thúc toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, đánh thắng các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược; lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH. Tinh thần và ý chí quật cường của Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ nhân dân ta đạp bằng mọi khó khăn, thử thách để giành thắng lợi rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới. Đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đồng bào ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Uy tín và vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong lúc này từng cán bộ, đảng viên, hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân càng phải đề cao ý thức trách nhiệm "Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và toàn hội CCB dấy lên phong trào thi đua rộng khắp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ngay từ năm đầu để đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống; tạo tiền đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

CCB Việt Nam