Mặt trận ra đời, đã kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân tộc nhằm tập hợp ngày càng đông đảo các lực lượng của dân tộc tham gia khối đoàn kết chống Mỹ, cứu nước, thực hiện: Độc lập, dân chủ, cải thiện dân sinh, hòa bình ở miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc.

Với đường lối đúng đắn ấy, Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã tập hợp dưới ngọn cờ đại nghĩa các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và mọi người Việt Nam yêu nước, để cùng nhau chống Mỹ, cứu nước. Mặt trận Dân tộc Giải phóng không ngừng củng cố và mở rộng khối đoàn kết dân tộc, tổ chức và động viên đồng bào và chiến sĩ miền Nam đẩy mạnh đấu tranh trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao. Ảnh hưởng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng không ngừng được mở rộng trong các tầng lớp nhân dân miền Nam và uy tín của Mặt trận đã được nâng cao trên trường quốc tế.

Có thể nói, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, MTDTGPMNVN - ngọn cờ quyết chiến, quyết thắng của mười bốn triệu đồng bào miền Nam anh hùng đã có công lao vĩ đại đối với Tổ quốc và dân tộc ta. Mặt trận đã trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến ở miền Nam, trực tiếp tổ chức mọi thắng lợi của đồng bào miền Nam. Những thắng lợi vẻ vang của đồng bào miền Nam dưới sự lãnh đạo của Mặt trận đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, động viên và cổ vũ mạnh mẽ đồng bào miền Bắc ra sức chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đồng thời thi đua phát triển sản xuất, thực hiện thành công các kế hoạch nhà nước, tiếp tục xây dựng CNXH, hăng hái làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn.

Cuộc chiến đấu của các chiến sĩ và đồng bào miền Nam ta trong 15 năm, kể từ ngày Mặt trận ra đời cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đã nêu bật vai trò và lực lượng quyết định, đường lối đúng đắn, công lao to lớn và uy tín sâu rộng của MTDTGPMNVN.

Từ ngày 31-1 đến 4-2-1977, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh thống nhất 3 tổ chức MTTQ Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam thành MTTQ Việt Nam. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của một ngọn cờ thống nhất trong toàn quốc - MTTQ Việt Nam, toàn dân tộc ta đoàn kết một lòng tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước.

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước; khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời tạo không khí phấn khởi, tinh thần hòa hợp dân tộc và sự đồng thuận xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng.

CCB Việt Nam