1. Tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của T.Ư, của Tỉnh uỷ và tình hình khó khăn của kinh tế thế giới, khu vực tác động đến nền kinh tế - xã hội trong nước, tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn xã hội, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển của đất nước.

  2. Tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

  3. Tuyên truyền đề án xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành đô thị trực thuộc T.Ư trước năm 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền 4 chương trình kinh tế xã hội của tỉnh mà trọng tâm là chương trình xây dựng nông thôn mới.

  4. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

  5. Tuyên truyền việc sửa đổi Hiến pháp.

  6. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi cộm…

Mở được Hội nghị về phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo và Hội CCB là việc làm thật đáng quý. Đây là cơ sở tiền đề cho công tác phối hợp hoạt động giữa ngành Tuyên giáo tỉnh và Hội CCB tỉnh có hiệu quả hơn cho năm 2013…

NGUYỄN QUANG TRIỆU