**Ưu ái cho doanh nghiệp nhưng … trái luật**

Ngày 26-12-2004, UBND tỉnh Khánh Hoà có Quyết định số 1615/QĐ-UB thu hồi diện tích 490.383m2 đất do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nằm trong dự án khu dân cư Sông Tắc 1 - TP Nha Trang và Quyết định số 1616/QĐ-UB giao diện tích đất trên cho Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh. Do khi giao đất dự án (Quyết định 1616/QĐ-UB) chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt nên không lường trước được sự trùng lắp với một số dự án khác trong phạm vi, ranh giới giao đất. Vì vậy, ngày 24-8-2004, UBND tỉnh Khánh Hoà ra Quyết định số 2229/QĐ-UB điều chỉnh Quyết định số 1615/QĐ-UB và Quyết định số 1616/QĐ-UB của UBND tỉnh Khánh Hoà, diện tích thu hồi và giao đất dự án được điều chỉnh xuống còn 465.184m2.

Theo Bản đồ trích đo địa chính khu đất số 121/2004/TĐ-BĐ tỷ lệ 1/2000 do Công ty dịch vụ địa chính Thanh Lâm lập (có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 31-5-2004), Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức giao đất, cắm mốc định vị khu đất ngoài thực địa cho Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh, diện tích đất được giao là 465.184m2. Ngày 26-10-2004, UBND tỉnh có Quyết định số 2844/QĐ-UB “Tthành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng Dự án khu dân cư Sông Tắc, TP Nha Trang”. Ngày 14-01-2005, UBND tỉnh Khánh Hoà ra Quyết định số 242/QĐ-UB phê duyệt số tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền cho Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh, số tiền sử dụng đất tạm tính phải nộp đối với phần diện tích 141.233m2 đất quy hoạch xây dựng nhà ở thấp tầng là 97,4 tỷ đồng, giảm 50% theo Quyết định số 85/QĐ- UB còn 48,7 tỷ đồng, trừ đi số tiền phải bồi thường GPMB theo phương án được duyệt là 44,3 tỷ đồng mà doanh nghiệp phải bỏ ra, số còn lại 4,408 tỷ đồng, Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh đã nộp đủ về ngân sách nhà nước (giấy nộp tiền số AA/04-B0008356 ngày 20-1-2005 và số AA/ 04-B 0008373 ngày 30-12-2005).

Việc UBND tỉnh Khánh Hoà vận dụng cho Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh được hưởng ưu đãi đầu tư là trái với quy định đối với dự án xây dựng nhà ở để bán và cho thuê theo Nghị định 71/2001/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm…

Kể từ khi nhận bàn giao đất (tháng 8-2004) đến khi có Văn bản số 1156/UBND ngày 26-2-2008 của UBND tỉnh Khánh Hoà cho phép Công ty HUD Nha Trang tiếp tục thực hiện dự án, sau 42 tháng Dự án không triển khai được. Trong thời gian này, Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh sau khi nộp 4,408 tỷ đồng tiền đất về ngân sách nhà nước, UBND TP Nha Trang đã có Quyết định thành lập Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đã phối hợp UBND phường Phước Long tổ chức họp dân tuyên truyền, tổ chức phát tờ kê khai... nhưng không được nhân dân đồng tình ủng hộ nên không triển khai được các bước tiếp theo. Tuy vậy, UBND tỉnh Khánh Hoà không kiểm tra, đôn đốc xử lý thu hồi là thiếu trách nhiệm và trái với quy định tại khoản 12, điều 38 Luật Đất đai 2003 quy định các trường hợp bị thu hồi đất: “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất sử dụng chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép'', tại khoản 5, điều 9, Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 5-1-2006 của Chính phủ quy định:'' Nhà nước thu hồi toàn bộ hay từng phần đất được giao, cho thuê trong thời gian liên tục 12 tháng liền kể từ ngày nhận bàn giao đất chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án hoặc tiến độ sử dụng đất sử dụng chậm hơn 24 tháng so với tiến độ dự án được phê duyệt hoặc tiến độ được ghi trong giấy phép đầu tư ...''. Mặt khác UBND tỉnh Khánh Hoà không rà soát lại việc thực hiện các quy định về đất đai, quy hoạch xây dựng theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Văn bản số 120/TTg-CN), không chấp hành Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 6-4-2007 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư''.

Con kiến cõng củ khoai!

Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh được thành lập theo giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân số 009621 GP/TLDN - 01 ngày 9-7-1994 do UBND tỉnh Khánh Hoà cấp; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hoà cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 034777 (đăng ký lần đầu) ngày 25-8-1994, vốn đăng ký kinh doanh là 900.000.000 đồng; tại thời điểm được giao dự án (năm 2003), vốn kinh doanh của công ty là 2.670.000.000 đồng, tổng doanh thu 27.761.641.498 đồng; ngành nghề kinh doanh chủ yếu là mua bán, khai thác chế biến gỗ, vận tải hàng hoá, khai thác chế biến đá xây dựng, kinh doanh bất động sản... do ông Nguyễn Văn Khải làm giám đốc.

Về năng lực tài chính: Theo báo cáo quyết toán 2 năm gần nhất và kê khai năng lực tài chính doanh nghiệp (có xác nhận của Cục thuế Khánh Hoà) trước thời điểm dự án được thoả thuận (tháng 4-2004) cho thấy: Năm 2002, tổng tài sản 32,078 tỷ đồng; tài sản lưu động 24,247 tỷ đồng; Tổng nợ 1,058 tỷ đồng; nợ ngắn hạn 1,058 tỷ đồng; tổng doanh thu 29,119 tỷ đồng. Năm 2003, tổng tài sản là 35,744 tỷ đồng; tài sản lưu động 27,667 tỷ đồng; tổng nợ 2,028 tỷ đồng; nợ ngắn hạn 2,028 tỷ đồng; tổng doanh thu 27,761 tỷ đồng.

Mặc dù Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh đã thi công một số công trình lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, nhưng vào thời điểm lúc đó, xí nghiệp này chưa làm chủ đầu tư dự án nào về kinh doanh bất động sản, hoạt động kinh doanh chủ yếu là thi công xây dựng, năng lực tài chính còn eo hẹp, vốn đăng ký kinh doanh của xí nghiệp tại thời điểm giao dự án là 2,67 tỷ đồng trên 700 tỷ đồng tổng mức đầu tư là quá ít (chẳng khác nào con kiến cõng củ khoai), vốn vay chưa có hợp đồng hoặc thoả thuận cho vay vốn của một ngân hàng hay tổ chức tài chính nào... điều đó khẳng định năng lực của Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh không đủ điều kiện quản lý và thực hiện dự án theo quy định cả về tài chính và quản lý đầu tư.

Mặt khác, từ khi được bàn giao đất trên thực địa (tháng 8-2004) đến khi thành lập tổ công tác giúp việc cho Hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư tại Quyết định 1098/QĐ-UB (tháng 4/2005) là 8 tháng, Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh tuy đã nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tuyên truyền, tổ chức họp dân, phát tờ tự kê khai cho các hộ nhưng không được sự đồng tình ủng hộ của các hộ dân. UBND tỉnh Khánh Hoà và thành phố Nha Trang chưa có biện pháp giải quyết phù hợp nên dự án không triển khai được các bước tiếp theo.

Đây là hai nguyên nhân chính khiến cho dự án khu dân cư Sông Tắc nằm trong tình trạng “treo” nhiều năm nhưng không được UBND tỉnh Khánh Hoà xử lý.

Quốc Hưng