Gần 80 bài tham luận đã được gửi tới Ban tổ chức hội thảo, với nhiều khía cạnh khác nhau. Với chiến thắng Biên Giới năm 1950, ta đã giải phóng khu vực biên giới Việt - Trung, đoạn từ Cao Bằng đến Lạng Sơn, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, phá thế bị bao vây, cô lập với bên ngoài, mở rộng đường giao thông quốc tế... Nhiều bản tham luận đặc biệt nhấn mạnh về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo tại mặt trận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

PV