Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 32/CT-TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Nghị quyết 64/2013/QH13 của Quốc hội và Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam của Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt nam đã kịp thời ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thi hành Hiến pháp mới trong toàn Hội; xác định rõ kế hoạch, nội dung, hoạt động cụ thể và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.
Thường trực T.Ư Hội xác định: Việc triển khai quán triệt và thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn hội; trước hết cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 32/CT-TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Nghị quyết 64/2013/QH13 của Quốc hội và kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam của Chính phủ. Các cấp Hội căn cứ vào Kế hoạch số 302/KH-CCB về việc triển khai thi hành Hiến pháp của Hội CCB Việt Nam để cụ thể hóa cho phù hợp với địa phương mình.
Theo báo cáo, quý I năm 2014 các cấp Hội CCB đã khẩn trương triển khai công tác tuyên truyền Hiến pháp đến các CCB. Báo CCB Việt Nam đã mở chuyên mục “Đưa Hiến pháp vào cuộc sống” giới thiệu, phổ biến sâu rộng tinh thần và các nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp, góp phần cung cấp thêm tư liệu để CCB nghiên cứu, quán triệt. Nhiều Hội CCB đã mời báo cáo viên đến cơ quan thông báo nhanh Nội dung Hiến pháp mới đến với CCB cấp mình. Cùng với hoạt động tuyên truyền, quán triệt Hiến pháp mới, nhiều Hội CCB đã phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu chấp hành Hiến pháp, Pháp luật”. Thông qua công tác tuyên truyền của các cấp hội đã góp phần nâng cao nhận thức của CCB về Hiến pháp và pháp luật; đề cao trách nhiệm của tổ chức hội, vai trò gương mẫu của CCB trong thực thi Hiến pháp.
T.Ư Hội CCB Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước và Quốc hội tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về CCB, chính sách đối với CCB, kịp thời đề nghị Nhà nước sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với Hiến pháp.
Các cấp Hội và hội viên CCB luôn xác định: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hiến pháp là nhiệm vụ quan trọng, giúp cho CCB nắm vững nội dung cơ bản của Hiến pháp, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm cho Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh thực hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 32/CT-TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Nghị quyết 64/2013/QH13 của Quốc hội và kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam của Chính phủ; kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu, quan điểm xuyên tạc, phá hoại Hiến pháp. CCB cả nước luôn tin tưởng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của chính quyền, sự đồng thuận trong toàn xã hội, việc quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp mới nhất định đạt được kết quả tốt đẹp.
N.S.P