Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VI và quy định của Điều lệ Hội, trong thời gian qua Thường trực, Thường vụ Ban chấp hành (BCH) T.Ư Hội các cấp thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, nhiệm vụ của địa phương, triển khai xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn Khóa và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 sát với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt, góp phần xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Đó là, kiểm tra 1.144 tổ chức Hội cấp dưới và hội viên gồm: 68 tổ chức Hội trên cơ sở; 239 cơ sở; 837 chi hội, phân hội và 4.755 hội viên; trong đó có 1.278 là Ủy viên BCH và cán bộ chủ trì. Đồng thời giám sát 3.538 tổ chức Hội cấp dưới và hội viên gồm: 71 tổ chức Hội trên cơ sở; 1.203 cơ sở; 2.264 chi hội, phân hội và 12.292 hội viên; trong đó có 1.863 là Ủy viên BCH và cán bộ chủ trì. Ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 314 lượt tổ chức Hội cấp dưới và 1.297 hội viên; trong đó có 486 ủy viên BCH và cán bộ chủ trì. Kiểm tra 23 Hội trên cơ sở, 409 cơ sở và 185 chi hội, phân hội. Giám sát 1.341 tổ chức Hội cấp dưới và 403 hội viên; trong đó có 245 hội viên là cán bộ chỉ trì, 7 Hội cấp trên cơ sở, 409 cơ sở và 925 chi hội, phân hội. Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với ban ngành, đoàn thể kiểm tra 2.871 cuộc về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước ở địa phương.
Qua kiểm tra đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, góp phần xây dựng Hội TSVM, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ Hội và cán bộ kiểm tra các cấp.
An Hà