Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động
Sau khi trao đổi thảo luận, hai bên đã thống nhất ký kết, tập trung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã; phối hợp và tạo mọi điều kiện cho hội viên cựu chiến binh tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triền kinh tế-xã hội trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã; xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển các hợp tác xã do hội viên cựu chiến binh làm chủ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng được nhiều hợp tác xã cựu chiến binh điển hình tiên tiến (hợp tác xã kiểu mới), đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến...Cũng tại hội nghị, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và nội dung đã ký kết, hai bên đã xây dựng kế hoạch, đề ra qui chế hoạt động, xác định trách nhiệm; tổ chức sơ kết hàng năm theo từng nội dung; kết thúc giai đoạn, tiến hành tổng kết, xây dựng chương trình phối hợp tiếp theo; đồng thời giao cho cơ quan giúp việc của mỗi bên tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra tổ chức thực hiện chương trình phối hợp đạt được mục đích, yêu cầu đề ra./

HỒNG SƠN- CÔNG THI