Tỉnh hội luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh để làm nền tảng cho xây dựng Hội mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp, sinh hoạt hội viên, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chính; vì thế, tổ chức và hoạt động của Hội ngày càng được mở rộng, tham gia tích cực hơn vào việc thực hiện các chương trình KTXH, tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động ngăn ngừa, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tự do tôn giáo, dân tộc để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Đồng thời đã tập trung làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”. Tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền, Hội đã chủ động tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách của địa phương; đóng góp ý kiến vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền; tham gia tích cực, thiết thực vào việc tổ chức và giám sát hoạt động đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; giới thiệu hội viên ưu tú tham gia cấp ủy và HĐND các cấp; phối hợp với Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng 3.557 đoàn viên và 786 hội viên được kết nạp vào Đảng.
Tỉnh hội quan tâm các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CCB, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho CCB, giúp đồng đội tìm người thân hy sinh, tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ, thăm hỏi hội viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn; tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên, là động lực thu hút CCB vào tổ chức Hội.
Một trong những thành tựu rõ nét của Tỉnh hội trong nhiệm kỳ qua là đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các ngành, tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn về vốn, kỹ thuật, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng các hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết giúp hội viên giảm nghèo, xóa nhà tạm, làm giàu hợp pháp...; Hội còn quan tâm, tạo điều kiện xây dựng hình mẫu chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, gia trại...; giải quyết việc làm cho con em CCB và tham gia thực hiện chủ trương xóa nhà tạm cho hội viên nghèo của tỉnh. Đã giảm được 1.257 hộ nghèo, không còn hộ đói, xóa 729 nhà tạm, đóng góp được trên 13 tỷ đồng và tham gia 55.000 ngày công lao động. Từ Cuộc vận động “Vì mái nhà đồng đội”, các tổ chức cơ sở Hội đều đã xây dựng được quỹ hoạt động tình nghĩa để tặng quà vào dịp lễ, tết, thăm hỏi động viên giúp đỡ nhau khi ốm đau, hoạn nạn. Từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều CCB là những doanh nghiệp tiêu biểu, tạo động lực, sức hút mới cho phong trào phát triển kinh tế ở địa phương, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh.
Những kết quả mà Hội CCB tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần thúc đẩy việc phát triển nhanh các tổ chức Hội; nâng cao được vai trò, vị trí, uy tín của Hội CCB trong đời sống, chính trị, xã hội; tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Để hoạt động của Tỉnh hội ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH và xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, XVIII đề ra, trong những năm qua, các cấp Hội đã tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; vận động hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh-quốc phòng; xây dựng Hội vững về chính trị, tư tưởng - mạnh về tổ chức. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đối với công tác CCB trong tình hình mới”; tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi CCB trong việc tham gia xây dựng củng cố chính quyền các cấp, củng cố lòng tin của hội viên CCB vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng của tổ chức Hội CCB các cấp, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp theo hướng sát hợp với nhu cầu và lợi ích của hội viên, coi đây là khâu đột phá, khắc phục tính hành chính và hình thức; coi trọng sinh hoạt tư tưởng văn hóa, dân chủ, gắn bó tình đồng đội; đi sâu vào từng đối tượng, từng thế hệ, từng lứa tuổi CCB, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chính. Quan tâm phát triển tổ chức Hội, phấn đấu không để “trắng” địa bàn có đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội.
Chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả chương trình phát triển KTXH, các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh; gương mẫu ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất; đóng vai trò nòng cốt trong phát triển các ngành nghề TTCN, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân CCB tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn; tạo điều kiện cho hội viên liên doanh, liên kết, hợp tác với các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp đầu tư chế biến nông lâm sản, thực phẩm để sản xuất hàng hóa. Đẩy mạng các hoạt động tình nghĩa trong CCB; động viên, giúp đỡ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo vững chắc.
Phát huy vai trò nòng cốt và uy tín trong cộng đồng xã hội của tổ chức Hội và hội viên, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh ý kiến của quần chúng về xây dựng Đảng, chính quyền; tiến hành có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; phát giác hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, vi phạm dân chủ. Chủ động nắm tình hình, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, bày tỏ thái độ đối với những khiếu kiện đã được các cơ quan chức năng giải quyết để góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, đưa hoạt động của tổ chức CQN vào nền nếp, chất lượng. Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm khen thưởng động viên kịp thời nhân ra diện rộng những gương tốt, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Hội CCB.
Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB tỉnh Phú Thọ làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và chính quyền, chủ động tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh; xứng đáng là quê hương Đất Tổ - Vua Hùng.
Thiếu tướng Lê Quang Đại - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ