Trong những năm qua, Hội CCB Phú Thọ triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Hội đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII; cũng như từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết của các Đại hội đề ra. Trong năm 2016, Tỉnh hội hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được cấp ủy các cấp đánh giá cao và quần chúng nhân dân ghi nhận.
Năm 2017, bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời xác định việc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Trước hết, Tỉnh hội xác định: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi khách quan và nhiệm vụ thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Từ tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đang diễn ra nghiêm trọng, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, mà đòi hỏi "Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu nhiều hơn nữa để tiếp tục củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân; khắc phục sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến ngày càng phức tạp.
Các cấp Hội cần quán triệt và nhận thức đúng về các biểu hiện cụ thể của sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống để soi xét vào bản thân mình, đóng góp tích cực với cấp củy, chính quyền và cán bộ, đảng viên nơi cư trú, nhằm khắc phục triệt để những biểu hiện yếu kém và phát huy tối đa những mặt tốt, những nhân tố tích cực để xây dựng Đảng bộ các cấp ngày càng vững mạnh, cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương cho quần chúng noi theo. Trong quá trình đó, các cấp Hội cần thực hiện tốt nhóm nhiệm vụ và giải pháp mà T.Ư đề ra, là: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm nhiệm vụ giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội…
Với truyền thống 27 năm xây dựng và trưởng thành, hội viên Hội CCB tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng trong thời gian tới vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong các hoạt động của mình và là một trong các nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm 2017. Tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết T.Ư 4 Khóa XII của Đảng là góp phần xây dựng cơ sở Đảng, chi bộ trong sạch vững mạnh, từng cán bộ, đảng viên tích cực, gương mẫu trong nhân dân; cũng là động lực để tổ chức thành công Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền giao phó; xứng đáng niềm tin cậy của Đảng và nhân dân.
PHẠM ĐỨC THỌ (Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ)