Sau một thời gian tiến hành khảo sát, sinh hoạt và lấy ý kiến đóng góp của cán bộ các cấp, đặc biệt là các chi hội trong toàn tỉnh, Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp, nghiên cứu, xem xét và triệu tập Hội nghị BCH để thảo luận, thống nhất ra Nghị quyết chuyên đề "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng chi hội CCB trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu trong tình hình mới". Nghị quyết đánh giá tổng quát tình hình tổ chức và hoạt động của chi hội trong thời gian qua. Bên cạnh những hoạt động tích cực, có hiệu quả, phần lớn các chi hội đã thực sự là cầu nối gắn kết các hội viên với tổ chức Hội thì thực trạng sinh hoạt của chi hội bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm. Đó là: nhận thức của hội viên chưa đồng đều, ý thức rèn luyện, phấn đấu và kinh nghiệm thực tiễn có khác nhau. Một số hội viên còn biểu hiện công thần, thỏa mãn, thiếu tu dưỡng, chấp hành chế độ sinh hoạt và thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội không đầy đủ. Một số chi hội chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin thời sự thiếu kịp thời để định hướng đúng cho cán bộ, hội viên. Duy trì, các hoạt động Hội chưa thật nền nếp, quản lý hội viên còn thiếu chặt chẽ, biểu hiện nể nang trong sinh hoạt.
Để xây dựng chi hội thực sự TSVM tiêu biểu về tư tưởng, chính trị và tổ chức, cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu trong chấp hành và thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực sự là chỗ dựa tin cậy vững chắc của chi ủy, chi bộ và nhân dân các thôn, xóm, khu dân cư. Vì vậy hoạt động của chi hội cần phải được đổi mới và nâng cao chất lượng, tập trung thực hiện tốt một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; phấn đấu tập hợp 100% CCB và CQN đủ điều kiện kết nạp vào Hội và CLB. Hằng năm có trên 99% CCB gương mẫu và trên 98% gia đình CCB đạt tiêu chuẩn văn hóa; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo CCB hằng năm giảm từ 1,5-2% (theo tiêu chí mới); tỷ lệ hộ khá, giàu của CCB tăng trên 55%/năm. Hằng tháng có Báo CCB Việt Nam, Bản tin CCB Việt Nam và bản tin nội bộ; chi hội ở nông thôn hằng năm xây dựng ít nhất 1-2 mô hình kinh tế và một vườn mẫu của gia đình...
BCH Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh nhất trí 100% với các nội dung và tiêu chí của Nghị quyết chuyên đề "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng chi hội CCB TSVM tiêu biểu trong tình hình mới". Đồng thời giao các cấp Hội tổ chức phổ biến, quán triệt trong toàn thể cán bộ, hội viên; tạo sự đồng thuận, cùng nhau xây dựng chi hội TSVM tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cán bộ chi hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.
Bài và ảnh:Lê Anh Thi