PV: Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xin đồng chí cho biết khái quát kết quả này trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Mai Minh Chiến: 5 năm qua, thực hiện các nghị quyết (NQ) của Đảng; NQ Đại hội IV Hội CCB Việt Nam, CCB tỉnh, các thế hệ CCB đã đoàn kết, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt 7 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ IV đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức Hội các cấp được củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động... Nhiệm kỳ qua, có 662 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, 805 hội viên CCB công tác chính quyền, 2.492 hội viên CCB tham gia MTTQ và các đoàn thể; 108/150 hội viên CCB trúng cử HĐND các cấp, kết nạp được 742 đảng viên mới, tổng số đảng viên hiện có 3.726 chiếm 20,47%. Các cấp Hội đã kết nạp mới 1.974 hội viên, thành lập mới 3 hội cơ sở, nâng tổng số toàn tỉnh lên 164 hội cơ sở, với 18.148 hội viên. Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng qui hoạch cán bộ từ cơ sở đến cấp tỉnh theo NQ 05 của BCH T.Ư Hội được thực hiện tốt, đáp ứng được nhiệm vụ trước mắt, tạo nguồn cho nhiệm kỳ sau.

PV: Từ Đại hội đại biểu lần IV đến nay, các cấp Hội CCB tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội viên giúp nhau xoá đói giảm nghèo và tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh”. Xin đồng chí cho biết kết quả đã đạt được như thế nào?

Đồng chí Mai Minh Chiến: Thực hiện phong trào chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho hội viên, Hội đã phát động trong toàn Hội phát huy tinh thần tự lực, tự cường “tự cứu lấy mình” vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp. Phong trào gây quỹ, hùn vốn để giúp nhau phát triển sản xuất được thực hiện trong các cấp Hội, huy động vốn nội bộ với tổng số tiền là 8,730 tỷ đồng, bình quân 481.130 đồng/hội viên. Cùng với việc huy động vốn nội bộ, các cấp Hội củng cố và phát triển quản lý 809 tổ TK&VV, số hộ vay 33.713 hộ với tổng số tiền là lên tới 326 tỷ đồng. Thông qua phong trào hùn vốn, vay vốn từ các nguồn đã giúp cho 31.067 lượt hội viên được vay vốn để phát triển kinh tế, tạo hơn 10.000 lao động tại chỗ có việc làm. Phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo làm giàu hợp pháp đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, hộ khá và giàu là 15.269 chiếm 85,62%, hộ trung bình là 897 chiếm 5,03%, hộ nghèo còn là 1.667 chiếm 9,35. Hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cất được 1.688 căn nhà nghĩa tình đồng đội, tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 43,672 tỷ đồng.

PV: Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ V, các cấp Hội CCB tỉnh Đồng Tháp tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Đồng chí Mai Minh Chiến: Trên cơ sở những kết quả đạt được, những hạn chế và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua và dự báo tình hình của nhiệm kỳ tới, Hội CCB tỉnh Đồng Tháp xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới là: Tuyên truyền, giáo dục, vận động phấn đấu 100% số hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; tổ chức Hội, cán bộ, hội viên không vi phạm nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát triển hội viên từng năm đạt tỷ lệ 95% trở lên số CCB đủ điều kiện kết nạp vào Hội còn ở tại địa phương; đến cuối nhiệm kỳ đạt tỷ lệ 96% trở lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu cán bộ được chiêu sinh tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình của tỉnh và T.Ư tổ chức; giữ vững nền nếp sinh hoạt của các tổ chức Hội; có ít nhất 75% số hội viên dự sinh hoạt định kỳ ở chi hội, phân hội. Hàng năm trên 90% số cơ sở Hội đạt TSVM, trong đó có 25% đạt TSVMXS; trên 90% số hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu” và trên 90% số gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”. Trong nhiệm kỳ kết nạp đảng viên mới từ 700 - 750 đảng viên, vận động CQN vào CLB hàng năm đạt từ 60 - 65%, đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 75% trở lên; các huyện, thị biên giới hàng năm kết nạp CQN vào hội viên CCB đạt từ 5% trở lên và duy trì CLB CQN để anh, chị em chưa có điều kiện vào Hội có nơi tham gia sinh hoạt; hàng năm tổ chức sinh hoạt ít nhất 3 lần; động viên và giúp đỡ cho 1.658 hộ hội viên CCB thoát nghèo; cơ bản xóa xong nhà tạm cho hội viên CCB, các hộ hội viên CCB đều có nhà ở; xây dựng quỹ Hội giúp nhau cải thiện đời sống.

PHƯƠNG NGHI