Đánh giá kết quả Đại hội cấp cơ sở, Thị hội cho rằng: Lãnh đạo Hội CCB các xã, phường bám sát kế hoạch, hướng dẫn, chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công. Được cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí, các ban ngành, đoàn thể giúp đỡ cộng với sự đồng thuận cao của 5.372 hội viên và nhân dân; nên 10 đơn vị tổ chức Đại hội thành công.
Công tác chỉ đạo kiên quyết từ việc thông qua báo cáo đến chuẩn bị nhân sự BCH, BTV và đại biểu dự Đại hội cấp trên, phân công các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Đại hội đầu tư thời gian hướng dẫn các đơn vị xây dựng các văn bản và tập duyệt cho Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.
Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được chú trọng, nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp CCB và nhân dân; Đại hội được tổ chức an toàn, tiết kiệm, đảm bảo khoa học đạt yêu cầu của kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp.
Tuy nhiên còn một số hạn chế như: Công tác chuẩn bị nhân sự giữa Thường trực Hội CCB với Thường trực Đảng uỷ ở một số đơn vị chưa bám sát văn bản hướng dẫn của cấp trên; Báo cáo tham luận của một số đại biểu còn sơ sài, thiếu số liệu minh họa, thiếu giải pháp để thực hiện các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội cấp trên chưa sâu, các ý kiến tham gia còn chung chung chưa sát với thực tế.
Nguyên nhân của hạn chế do đội ngũ cán bộ chủ chốt của một số đơn vị cơ sở mới được kiện toàn, còn hạn chế trong việc nghiên cứu tài liệu văn bản hướng dẫn chuẩn bị báo cáo và chưa linh hoạt trong việc vận dụng nhiệm vụ của địa phương để đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho Hội CCB trong nhiệm kỳ 2017-2022. Trong xây dựng phương hướng nhiệm vụ chưa chủ động trong việc lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để hướng dẫn các Chi hội xây dựng các báo cáo tham luận còn trông chờ Hội cấp trên gợi ý; kỹ năng điều hành Đại hội còn hạn chế, chưa biết hướng các vấn đề trọng tâm của Văn kiện Đại hội cấp trên để đại biểu thảo luận tham gia đóng góp ý kiến...
Đức Hào