Ngày 23-25/8/2011 Hội CCB huyện Đồng Văn, Hà Giang phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho các cán bộ trong huyện. Nội dung: các học viên nghiên quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị Quyết Đảng bộ địa phương, công tác chuẩn bị Đại hội CCB khóa V nhiệm kỳ 2012-2017, Chủ nghĩa Mác Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam, Hệ thống chính trị và là phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của nước ta hiện nay, vị trí vai trò tính chất chức năng nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam, Hệ thống chính trị của nước ta hiện nay, vị trí vai trò tính chất chức năng nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam, Tổ chức các hoạt động của Hội CCB cơ sở xây dưng hội CCB trong sạch vững mạnh. Công tác hội