Công văn đã đề cập hai nội dung chính: Một là, việc UBND thành phố giải quyết đơn của một số cá nhân, nhân danh xã viên HTX may Biên Hòa kiến nghị đối với HTX may Biên Hòa làm rõ một số vấn đề về tài chính, tài sản, về hoạt động và Đại hội xã viên HTX. Hai là, việc thực hiện Kết luận số 238/KL-TTr ngày 27-9-2007 của Chánh thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

Công văn kết luận: Từ thực tế hoạt động và quá trình giải quyết vụ việc của HTX may Biên Hòa và căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, UBND TP Thái Nguyên báo cáo thanh tra tỉnh Thái Nguyên, không quyết định giải thể bắt buộc HTX may Biên Hòa, tạo điều kiện cho HTX củng cố ổn định và phát triển sản xuất. Thực tế HTX may Biên Hòa đang hoạt động bình thường, thực hiện đúng quy định của pháp luật và làm tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Báo CCB Việt Nam hoan nghênh UBND TP Thái Nguyên đã hồi âm về bài báo đã đăng trên Báo CCB Việt Nam. Về vấn đề này, một số xã viên ở HTX may Biên Hòa có đơn thư nếu không đồng ý với các nội dung nêu trên có thể gửi đơn kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ban bạn đọc