Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị phát động không chỉ “đúng và trúng”, mà còn là yêu cầu cực kỳ bức bách và cơ bản trong công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh và quyết tâm không ngừng “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Cuộc vận động đã góp phần hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gương Bác, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hoá trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Bốn năm triển khai thực hiện cuộc vận động, cùng với việc "học tập", thực hiện chuyển sang trọng tâm "làm theo" tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng những việc cụ thể thiết thực được đông đảo các tầng lớp cán bộ, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng”. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, xây dựng chuẩn mực đạo đức để mỗi cán bộ, đảng viên, CCB và công dân rèn luyện, thực hiện.

Nhiều đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, giảm chi phí, đưa ra nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng tỷ đồng. Chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện chi ngân sách đúng chế độ, cắt giảm những khoản không cần thiết; đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa liên thông", góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức; ngăn chặn kịp thời các tiêu cực sai phạm.

Qua cuộc vận động đã xuất hiện nhiều việc làm tốt, mô hình hay, phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, gương điển hình tiên tiến với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực có sức lan toả và ý nghĩa giáo dục cao. Đó là những hoạt động từ thiện của các phong trào hiến máu nhân đạo trong thanh niên, xây dựng mái ấm tình thương trong hội phụ nữ, tình đồng đội trong cựu chiến binh, khắc phục thiên tai, bão lũ, giúp đỡ trẻ em nghèo của các đoàn thể tổ chức xã hội; phong trào quyên góp, hiến đất làm đường giao thông ở các địa phương, cơ sở...

Các nhiệm vụ được đặt ra là: đẩy mạnh việc "làm theo" trong cấp uỷ, cán bộ chủ chốt và người đứng đầu; tạo ý thức tự giác làm theo tấm gương Bác Hồ bằng những công việc cụ thể thiết thực với từng lĩnh vực, nhân rộng tập thể cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác để tạo sức lan toả rộng rãi. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương tiếp tục bồi dưỡng giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt việc nêu gương về đạo đức, lời nói đi đôi với việc làm, xây dựng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; thực hiện tốt làm việc theo quy chế, theo chương trình, có trọng tâm, cải cách lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính...

Tuy nhiên, kết quả đạt được có nơi còn thấp, chưa đồng đều; tính tự giác, nêu gương còn chuyển biến chậm; việc phát hiện, bình chọn, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình của các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động chưa tạo được sự lan toả rộng rãi; một số bức xúc của người dân chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Vì thế, cần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, CCB ngày càng nhận thức sâu sắc về nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong Đảng bộ và hệ thống chính trị, trong nhân dân và toàn xã hội về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; góp phần thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

CCB Việt Nam