Kỷ niệm 67 năm Quốc khánh 2-9 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Trước mắt, tập trung thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của hệ thống chính trị; kết hợp sức mạnh của dân tộc và thời đại để kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của thành quả giành độc lập, giành chính quyền, “Nếu độc lập mà người dân không hưởng hạnh phúc thì độc lập tự do chẳng có ý nghĩa gì”. Từ đó Người đã sớm đề ra những chủ trương để loại trừ những thói hư, tật xấu của một bộ phận cán bộ trong bộ máy chính quyền làm cho nhân dân khinh ghét - thể hiện rõ bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Những vấn đề đặt ra từ Tiên Lãng (Hải Phòng), Văn Giang (Hưng Yên), Vụ Bản (Nam Định)... đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận lại các cơ sở pháp lý về đất đai. Những đổ vỡ, kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và cả trong nhân dân đòi hỏi phải chỉnh đốn, phải tăng cường thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình, từng tổ chức Đảng, đảng viên và hội viên CCB cần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm tạo chuyển biến rõ nét, khắc phục những hạn chế, yếu kém để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, năng lực và sức chiến đấu của Đảng ngày càng được nâng cao để lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững bước đi lên.

CCB Việt Nam