Qua tìm hiểu, ngay từ ngày đầu cuộc vận động, Ban chỉ đạo của Binh chủng đã chọn 4 đơn vị, thuộc các loại hình tổ chức Đảng trong Đảng bộ và một đầu mối đơn vị làm điểm, thành lập Ban chỉ đạo ở các cấp và thường xuyên kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định, xây dựng quy chế, chương trình hoạt động, phân công trách nhiệm từng thành viên và tổ chức hoạt động có nền nếp. Cơ quan thường trực và các cơ quan chức năng, bước đầu phát huy vai trò tham mưu, đề xuất các bước triển khai thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh và triển khai thực hiện bước 2 đúng hướng, có đạt hiệu cao.

Công tác tuyên truyền giáo dục, học tập các chuyên đề được quan tâm đúng mức trong các tổ chức Đảng, đơn vị và tổ chức quần chúng với những hình thức phong phú đa dạng. Các đơn vị mở 46 hội thi kể chuyện, với 154 thí sinh tham gia, thu hút hơn 6.000 lượt người nghe. Sau hội thi, các tổ chức cơ sở Đoàn Thanh niên tiếp tục tổ chức 28 buổi thi kể chuyện "Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ", với 96 báo cáo viên, thu hút hơn 5.000 lượt người. Cuộc thi Phòng Hồ Chí Minh cấp Binh chủng, có nội dung kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia. Các đơn vị cơ sở tổ chức tốt Diễn đàn sĩ quan trẻ với chủ đề "Sĩ quan trẻ Tăng - Thiết giáp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ban chỉ đạo cụ thể hóa 5 nhóm tiêu chí rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, 5 nhóm tiêu chí phấn đấu về phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong quân đội và 7 đối tượng cán bộ trong Binh chủng. Cán bộ, đảng viên đều có bản đăng ký phấn đấu, xác định biện pháp tự tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tiêu chí chung.

Cuộc vận động đã từng bước đi vào thực tiễn đời sống sinh hoạt, công tác tại các cơ quan, đơn vị. Việc "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần yêu nước, lòng trung thành với Đảng, về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu đạt kết quả tốt. Hai năm qua có 42 tập thể, 102 cá nhân được biểu dương, khen thưởng. đặc biệt, Trường sĩ quan Tăng - Thiết giáp được tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới..

Tô Kiều Thẩm