Ban tổ chức trao tặng sách cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu

Chiều 12-4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu học tập, triển khai Nghị quyết.

Nội dung cuốn sách chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm và chủ yếu là báo cáo chính trị; trong đó có đối chiếu, so sánh với các văn kiện Đại hội XI, XII và một số đại hội thời kỳ đổi mới. Những điểm mới được chắt lọc, tổng hợp và trình bày thành 14 nội dung, trong đó phân tích những điểm mới về: Bối cảnh, quá trình chuẩn bị văn kiện, tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; phương pháp tiếp cận; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới; dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030; nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược; đồng thời đánh giá những nội dung mới trong định hướng phát triển các lĩnh vực cụ thể giai đoạn 5 năm 2021-2025 gồm: Kinh tế; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội, con người; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh; đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng Đảng.

Để đảm bảo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, bên cạnh việc xuất bản “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết khác, như: “Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở); “Tài liệu hỏi – đáp” về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân); “Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng” (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); “Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;…

Đặc biệt, trong dịp này Nhà xuất bản phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập, xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị gồm 10 giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, dự kiến sẽ ra mắt độc giả lần lượt trong tháng 4, tháng 5 năm nay.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG