Cuối năm 1948, xem một tập bản đồ công tác tham mưu, thấy nhiều ký hiệu và danh từ quân sự của quân đội ta dùng chữ tắt xuất phát từ tiếng Pháp, thí dụ: cấp tiểu đội gọi là G, xuất phát từ Groupe; trung đội là S, xuất phát từ Setion… Bác Hồ liền bảo đồng chí Hoàng Văn Thái:

  • Cán bộ quân đội ta đa số xuất thân từ công nhân, nông dân, trình độ văn hóa có hạn, nên các danh từ quân sự và các ký hiệu trên bản đồ cần quần chúng hóa. Các chú về nghiên cứu cách ghi, cách vẽ cho dễ nhớ, dễ làm, trở thành phổ thông trong toàn quân…

Ngay sau đó, tại một hội nghị quân lực, đồng chí Hoàng Văn Thái thuật lại chỉ thị của Bác và phát biểu:

  • Tôi đề nghị: Tiểu đội, ta dùng chữ ký hiệu là A; trung đội là B; đại đội là C; tiểu đoàn là D; trung đoàn là E, sư đoàn là F… rồi cứ nâng dần lên. Nếu các đồng chí thấy hợp lý, xin bổ sung thêm cho hoàn chỉnh, rồi phổ biến tới toàn quân…

Hội nghị nhất trí cao và thế là năm 1949, các ký hiệu chỉ từng cấp đơn vị được sử dụng thống nhất trong toàn quân.

THỤC HƯƠNG