Phần thứ ba, mục II: Giải quyết tố cáo trong Hội; B: Phương pháp tiến hành: 1.Ban Kiểm tra báo cáo với Thường trực (Thường vụ) tổ chức Hội cấp mình và xây dựng kế hoạch giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. 2.Gặp gỡ người tố cáo để tiếp nhận thông tin, tài liệu và làm rõ nội dung tố cáo bằng văn bản. 3. Trích thông báo nội dung tố cáo gửi cho tổ chức, cá nhân bị tố cáo để chuẩn bị văn bản báo cáo giải trình. 4. Đối tượng bị tố cáo báo cáo giải trình: - Đối tượng bị tố cáo là hội viên phải giải trình bằng văn bản trình bày trước hội nghị chi hội để xem xét, kết luận về những vấn đề liên quan đến nội dung tố cáo. 5. Ban Kiểm tra tổ chức kiểm tra xác minh, kết luận đúng, sai từng nội dung theo đơn tố cáo; báo cáo bằng văn bản với BCH (Thường vụ) kết quả thẩm tra xác minh và đề nghị xử lý giải quyết. 6. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra xác minh của Ban Kiểm tra, Ban chấp hành (Thường vụ) họp và ban hành kết luận giải quyết tố cáo theo thẩm quyền. 7. Thông báo kết luận giải quyết tổ cáo.

Vậy đề nghị các cấp Hội nghiên cứu, vận dụng đúng hướng dẫn của Ban Kiểm tra T.Ư Hội.

An Hà