Trước tình hình đó, Hội CCB chỉ đạo các tổ chức Hội có đồng bào Công giáo, động viên cán bộ, hội viên tích cực bám cơ sở, nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp thống nhất với Hội đồng Mục vụ, giáo xứ, giáo họ giải quyết những vấn đề nảy sinh; tuyên truyền vận động đồng bào theo đạo thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, nhiệm vụ, chương trình công tác của địa phương.
Đồng thời, làm cho đồng bào hiểu rõ các âm mưu, thủ đoạn của những phần tử cực đoan, các tổ chức phản động… Không nghe, không tham gia các hoạt động làm mất trật tự công cộng, vi phạm pháp luật.
Các cơ sở Hội phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tập hợp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Tại các Giáo hội Hòa An, Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu), Giáo xứ Tân An, Song Ngọc xã An Hòa, Hội CCB xác định tốt nội dung, nhiệm vụ phối hợp với Linh mục Giáo xứ để giải quyết kịp thời những vướng mắc của đồng bào theo đạo, tạo nên sự đoàn kết chung, động viên giáo dân sống tốt đời đẹp đạo.
Hoàng Kim Thất