Chương I: Tính chất, mục đích của Hội CCB Việt Nam
Điều 1: Hội CCB Việt Nam là một đoàn thể chính trị xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội.
Điều 2: (tách ra từ Điều 1 Điều lệ hiện hành)
Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên và CCB, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội.

Chương II: Chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam
Điều 3: (Điều 2 Điều lệ hiện hành)
Hội CCB Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và CCB. Hội làm tham mưu cho cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.
Điều 4: (Điều 3 Điều lệ hiện hành)
Hội CCB Việt Nam có nhiệm vụ:
1.Tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham những, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định.
2. Tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phong, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên, CCB và Hội CCB.
(còn nữa)
Ban Tổ chức-Chính sách