Đồng chí Võ Chí Công là người cộng sản kiên trung, có tầm nhìn chiến lược, là nhà hoạt động thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần quan trọng vào sự nghiêp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Võ Chí Công đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng trao nhiều trọng trách. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, Phó thủ tướng Chính phủ, Cố vấn BCH T.Ư Đảng, đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII. Trọn cuộc đời cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Võ Chí Công đều luôn sâu sát quần chúng; bám sát thực tiễn, có mặt đúng lúc vào những thời điểm lịch sử quan trọng và có nhiều quyết định sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tạo nên những bước ngoặt của lịch sử đất nước. Đó là đóng góp rất có ý nghĩa đáng được trân trọng của đồng chí trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp đổi mới đất nước, đặc biệt là sự đổi mới hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước tối cao.

Đồng chí Võ Chí Công được Đảng và Quốc hội cử làm Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1980 của nước ta cho phù hợp với đường lối đổi mới. Trong quá trình nghiên cứu soạn thảo nội dung sửa đổi hiến pháp, đồng chí Võ Chí Công cùng với Ủy ban của Quốc hội kiên quyết đấu tranh bảo vệ những nguyên tắc và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1980, giữ vững nội dung Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, chỉ sửa đổi những điểm không còn phù hợp với đường lối đổi mới, cản trở sự phát triển đất nước. Hiến pháp sửa đổi năm 1992 là luật cơ bản cho Quốc hội nước ta xây dựng hệ thống luật pháp trong thời kỳ đổi mới tiếp theo.

Sự cống hiến liên tục của đồng chí Võ Chí Công cho Đảng, cho cách mạng, đầy hi sinh gian khổ, nhưng vô cùng vẻ vang. Đồng chí đã để lại cho Đảng và nhân dân ta tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tấm gương của người cộng sản mẫu mực, suốt đời hi sinh, phấn đấu cho lý tưởng của Đảng. Đồng chí đã tỏ rõ phẩm chất của một người chiến sĩ cách mạng kiên cường; một nhà lãnh đạo tài năng, luôn suy nghĩ và hành động một cách sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn, lấy kết quả của hoạt động trong thực tiễn làm thước đo chân lý; gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đồng chí Võ Chí Công là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, với các phẩm chất tiêu biểu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống có tình nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào. Tình thương yêu con người của đồng chí được hòa quyện với tình yêu quê hương, đất nước, được bạn bè quốc tế nể trọng. Hình ảnh của đồng chí sống mãi trong trái tim của mỗi người Việt Nam yêu nước.

ĐÌNH ANH