Trải qua 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng do Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã nổi dậy làm Cách mạng Tháng Tám thành công, chấm dứt ách nô lệ kéo dài hơn 80 năm, giành lại nền độc lập tự do, xây dựng nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp đó, nhân dân ta lại đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược, giải phóng hoàn toàn đất nước, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH. Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cùng rất nhiều những chiến công hiển hách khác chứng minh sinh động đường lối đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ của Đảng ta trong lãnh đạo chiến tranh cách mạng. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước là hai nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ta tổ chức cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thành công. Công cuộc đổi mới kỳ diệu đã đưa Việt Nam thành một mô hình cho các nước đang phát triển khắp năm châu học tập và noi theo. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội X và các Nghị quyết T.Ư 8, 9, 10 khóa X, nhân dân ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp hiện đại, sánh ngang các nước tiên tiến.

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng là dịp để tôn vinh những thành tựu vĩ đại mà Đảng ta và nhân dân ta đã đạt được, đồng thời thêm tin tưởng, lạc quan đi tiếp con đường vẻ vang xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Vì thế, xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thật trong sạch vững mạnh là đòi hỏi cấp bách và nguyện vọng thiết tha của đảng viên, cán bộ và nhân dân cả nước. Bác Hồ đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, nêu rõ việc phải xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì Đảng ta là Đảng cầm quyền, phải xây dựng Đảng thật vững mạnh, mỗi đảng viên phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần được gắn liền với cuộc vận động chỉnh đốn và xây dựng Đảng. Bên cạnh hàng triệu đảng viên luôn kiên định mục tiêu lý tưởng, có bản chất chính trị vững vàng, có đạo đức phẩm chất tốt đẹp thì vẫn còn một bộ phận đảng viên phai nhạt lý tưởng, thoái hóa, biến chất, chỉ chăm lo thu vén cá nhân, tiêu cực tham ô, tham nhũng. Những cán bộ đảng viên ấy đã và đang gây tác hại lớn, vừa làm mất niềm tin của nhân dân với Đảng, vừa làm suy yếu một số đảng bộ, chi bộ. Đảng ta đã có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị để chỉnh đốn và xây dựng Đảng. Các cấp uỷ Đảng cần nghiêm túc thực hiện Điều lệ, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, đấu tranh kiên quyết với các đảng viên suy yếu về phẩm chất đạo đức và lối sống.

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng là sự kiện lớn mở đầu cho những hoạt động kỷ niệm trong năm 2010 trọng đại, mà đỉnh cao là Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cán bộ, đảng viên, hội viên của Hội CCB Việt Nam quyết tâm rèn luyện học tập và làm theo tấmg gương cao cả của Bác Hồ, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng ta tiếp tục phát triển vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta tiến lên giành những đỉnh cao thắng lợi mới.

CCB VIỆT NAM