Qua bốn năm gắn cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” trọng tâm là xây dựng, kiện toàn đội ngũ cấp uỷ viên các cấp cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu.

Đảng uỷ quân sự tỉnh Hà Giang đã lựa chọn những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự tiêu biểu trong thực hiện CVĐ để cơ cấu vào cấp uỷ và chức danh Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ chủ trì đơn vị, bảo đảm 100% các chi bộ đại đội SSCĐ đều có chi uỷ ổn định, vững chắc. Đồng thời bồi dưỡng cho 386 lượt cấp ủy cơ sở về công tác xây dựng Đảng; tổ chức thi Bí thư chi bộ giỏi cho 65 đồng chí, góp phần nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cấp ủy cơ sở. Qua phân tích hàng năm, trên 90% chi, đảng bộ đạt TSVM; không có chi, đảng bộ yếu kém; trên 92% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài ra, Đảng bộ Quân sự tỉnh còn thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ làm tốt công tác thử thách, rèn luyện quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng. Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên luôn đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao. Trong nhiệm kỳ (2005 - 2010), toàn Đảng bộ đã kết nạp được 245 đảng viên trong lực lượng thường trực (đạt 146% kế hoach); phối hợp với đảng bộ các huyện, thành phố kết nạp 2.123 đảng viên trong lực lượng DQTV, đạt 118,6% kế hoạch (nâng tỷ lệ đảng viên trong DQTV từ 22% năm 2005 lên 26,1% năm 2010); 641 đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 105,1% kế hoạch (nâng tỷ lệ đảng viên trong LLDBĐV từ 22,5.% năm 2005 lên 25,6% năm 2010).

Đi đôi với việc lãnh đạo, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, tập trung vào các mặt công tác trọng tâm, khâu yếu, mặt yếu; chấp hành nguyên tắc, Điều lệ, chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; giải quyết các mối quan hệ, đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...Qua kiểm tra, giám sát đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng và thúc đẩy tổ chức đảng, đảng viên phấn đấu vươn lên góp phần cho Đảng bộ quân sự tỉnh nhiều năm đạt TSVM và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Giang Hà