**PV**: *Kính thưa Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, xin đồng chí cho biết vị trí, tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.*

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Đánh giá về vị trí, tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, Báo cáo Chính trị tại Đại hội IV của Đảng nhận định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”(1). Có thể khẳng định vị trí tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này trên mấy vấn đề sau:

Một là, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, xây dựng CNXH đối với đất nước ta.

Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, dân tộc ta đã làm nên nhiều chiến công hiển hách như: Chiến thắng Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa… và trong thế kỷ XX là thắng lợi của cách mạng Tháng 8-1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. Song, có thể khẳng định rằng, thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là thắng lợi to lớn nhất, trọn vẹn nhất trên con đường đấu tranh cho độc lập dân tộc của nhân dân ta. Thắng lợi đó đã chấm dứt 21 năm nhân dân ta chống đế quốc Mỹ xâm lược; kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Từ đây cả nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên CNXH.

Hai là, thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử một lần nữa khẳng định sự tài tình sáng tạo của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo chiến tranh cách mạng; đồng thời, cũng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển đất nước.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta là một cuộc đọ sức quyết liệt chưa từng có, đầy gian khổ, hi sinh, một cuộc đụng đầu lịch sử giữa lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng trên thế giới. Nhưng với sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Qua đó khẳng định vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển đất nước trong đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH ngày nay.

Ba là, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta toàn thắng đã nâng vị thế của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế lên tầm cao mới và tạo tiền đề thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của nước ta trong giai đoạn mới.

Với đại thắng mùa Xuân 1975 là chân lý chính nghĩa nhất định thắng phi nghĩa. Vì vậy, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã để lại trong lòng nhân dân, bạn bè quốc tế những hình ảnh, sự khâm phục và tình cảm tốt đẹp. Đó là cơ sở để Đảng, Nhà nước, nhân dân ta trân trọng, giữ gìn và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay.

Bốn là, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã nêu một tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, động viên cổ vũ các dân tộc và nhân dân tiến bộ thế giới đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; đồng thời góp phần quan trọng củng cố, phát triển CNXH trên thế giới.

Thắng lợi to lớn của nhân dân ta và cũng là thất bại nặng nề, nghiêm trọng nhất trong toàn bộ lịch sử 200 năm của nước Mỹ. Thất bại này đã đánh dấu một bước ngoặt đi xuống của đế quốc Mỹ, từ chỗ là cường quốc số 1 thế giới, Mỹ đã suy yếu về mọi mặt, vị trí sen đầm quốc tế bị lung lay, kéo cả thế giới tư bản lún sâu vào một thời kỳ tổng khủng hoảng toàn diện.

Năm là, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm hết sức quý báu.

Đó là bài học về xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm cách mạng Việt Nam; lựa chọn phương pháp cách mạng thích hợp; xây dựng hậu phương căn cứ địa cách mạng vững mạnh; đoàn kết quốc tế và liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương; xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của Đảng cầm quyền… Những bài học đó vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

**PV: **Hiện nay tình hình thế giới hết sức phức tạp và khó lường, đất nước gặp nhiều khó khăn và thử thách, như sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Tình hình biên giới, đất liền, nhất là hải đảo diễn biến hết sức phức tạp. Từ những giá trị, vị trí, ý nghĩa lịch sử trên, vận dụng để tiến hành CTĐ, CTCT trong quân đội hiện nay như thế nào?

**Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: **Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có giá trị, vị trí, ý nghĩa hết sức to lớn và để lại nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu của cách mạng Việt Nam, trong đó có hoạt động CTĐ, CTCT trong quân đội. Theo đó, trong giai đoạn hiện nay cần nghiên cứu, vận dụng một số vấn đề sau:

Thứ nhất, trong bất cứ tình huống nào, nhiệm vụ nào, CTĐ, CTCT phải quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, đường lối và quan điểm tư tưởng quân sự của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, nắm chắc tình hình nhiệm vụ, tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, lao động sản xuất và công tác của bộ đội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhờ sự quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng và bám sát thực tiễn chiến trường mà CTĐ, CTCT đã làm tròn trọng trách, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung. Hiện nay, càng đòi hỏi CTĐ, CTCT như vậy. Đó là vấn đề có tính nguyên tắc, đồng thời là sức sống của CTĐ, CTCT.

Thứ hai, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất, truyền thống của quân đội anh hùng, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần tự lực, tự cường cho mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội. Đây là vấn đề hết sức quan trọng mà trách nhiệm trước hết thuộc về cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội đòi hỏi chúng ta phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Thứ ba, thường xuyên chăm lo, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng cách mạng tiến công, dám đánh, biết đánh và quyết tâm đánh thắng mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, kể cả khi chúng tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta bằng vũ khí công nghệ cao. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề của CTĐ, CTCT hiện nay. Trong cuộc đọ sức với đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh, chúng ta thắng Mỹ có một phần quan trọng là nhờ vào bản lĩnh và ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Thứ tư, tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của quân đội; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Sự vững mạnh của quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức là yếu tố quyết định bảo đảm cho quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Thứ năm, thường xuyên chăm lo giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế. Ngày nay vấn đề đoàn kết càng trở nên cấp thiết và quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, gắn kết quốc phòng với an ninh và đối ngoại để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đó cũng chính là yêu cầu, nhiệm vụ của CTĐ, CTCT.

Thứ sáu, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của CTĐ, CTCT hiện nay là phải tích cực, chủ động chống mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đặc biệt đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng lý luận; gắn chặt với đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, quân phiệt, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên. Kiên quyết không để “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, và “phi chính trị hóa quân đội”. Thực hiện thắng lợi các vấn đề nêu trên vừa để tri ân, tôn vinh quá khứ, vừa kế thừa phát huy những giá trị, tầm vóc và ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong hoạt động CTĐ, CTCT hiện nay.

**PV: **Đồng chí cho biết những nét chính về định hướng phối hợp tuyên truyền giữa các đơn vị quân đội với Hội CCB các cấp từ nay đến cuối năm 2013.

**Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: **Ngày 24-10-2012, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và T.Ư Hội CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và T.Ư Hội CCB Việt Nam, trong đó có nhiều nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả. Theo đó, công tác phối hợp tuyên truyền giữa các đơn vị quân đội với Hội CCB các cấp tập trung vào một số nội dung sau:

  • Phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên Hội CCB và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Hội CCB lần thứ V và các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy T.Ư, Bộ quốc phòng, Tổng cục Chính trị, T.Ư Hội CCB Việt Nam.

  • Tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị quyết của QH (khóa XIII) về việc lấy ý kiến toàn dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

  • Tuyên truyền Chỉ thị 03 – CT/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến hướng tới Hội nghị biểu dương nhân tố điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cả nước (dự kiến vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5).

  • Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2013, nhất là tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách về biển đảo và đấu tranh chống những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

  • Tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm 2013.

PV: Xin cám ơn đồng chí.

Tô Kiều Thẩm