Trong quá trình tổ chức Đại hội thực hiện đúng nguyên tắc và nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, phát huy trí tuệ, đại biểu có nhiều ý kiến tâm huyết. Nhân sự được bầu vào BCH khóa mới và các chức danh đúng với yêu cầu chỉ đạo, số phiếu tín nhiệm tập trung; đủ sức lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đề ra. Cơ quan và các Tiểu ban phục vụ Đại hội phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nghiên cứu nắm chắc các văn bản hướng dẫn của trên và Điều lệ Hội; chủ động làm tham mưu cho Thường trực Thành hội và Ban Tổ chức Đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, an toàn, tiết kiệm, có chất lượng cao.
Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế là: Một số ý kiến tham luận còn dàn trải, đều đều, thiếu nhấn mạnh những nội dung cần đột phá, thiếu chiều sâu, chưa đề xuất được nhiều chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Đoàn Thư ký chưa làm tốt việc tổng hợp các ý kiến tham luận cho Đoàn Chủ tịch kết luận, biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tuy có chuẩn bị kỹ nhưng thực hiện còn lúng túng, thiếu linh hoạt. Riêng về trang phục, có đại biểu rời quân ngũ đã lâu nay mặc đẹp nhưng không thống nhất.
Những mặt được và chưa được trong Đại hội điểm của Quận hội Thốt Nốt, Thường trực Thành hội Cần Thơ chỉ rõ để các đơn vị còn lại rút kinh nghiệm chung.
Trần Hiếu