Chủ trì hội nghị, ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức trung ương, cho biết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã quyết định tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào nửa đầu tháng 1/2011. Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 37 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ông Việt yêu cầu, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cần quán triệt sâu sắc và thực hiện 4 yêu cầu của Bộ Chính trị. Đó là, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp phải trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, giữ vững kỷ cương. Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ phải tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của địa phương, rút ra được những bài học kinh nghiệm và nguyên nhân để có mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát hợp trong nhiệm kỳ tới. Cấp ủy khoá mới phải bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý có tính kế thừa phát triển, lãnh đạo tốt việc thí điểm bầu trực tiếp Bí thư, Phó bí thư, Thường vụ ở một số Đảng bộ. Trong quá trình chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo tập trung giải quyết những tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của nhân dân. Tại hội nghị, đại diện các Ban của Đảng trình bày dự thảo hướng dẫn công tác nhân sự đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp, công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Theo TTXVN