T«i t×m anh ë C«ng ty qu¶n lý ®­­ường s¾t Hµ - Th¸i, th× ®­ược biÕt tõ ngµy 1-7-2009, anh ®· vÒ c¬ quan Tæng C«ng ty đư­­êng s¾t ViÖt Nam lµm Phã Ban qu¶n lý c¬ së h¹ tÇng. ThÕ lµ cuéc ®êi anh liªn tôc g¾n bã víi nh÷ng tuyÕn ®­ưêng vËn t¶i, trong chiÕn tranh, trong hoµ b×nh vµ thêi kú ®æi míi héi nhËp hiÖn nay, cïng víi nçi nhí th­­ư¬ng ®ång ®éi vµ nh÷ng ®ín ®au, nhøc mái khi vÕt thư­­¬ng t¸i ph¸t.

Anh lµ Ng« V¨n TuyÕn**, d¸ng ng­­ưêi thanh m¶nh nh×n rÊt thư­­­ sinh, khu«n mÆt thanh tó vµ trÎ h¬n c¸i tuæi Nh©m Th×n( 1952). Khi mçi ng­­ưêi nhÊp xong mét l­­ưît trµ, anh míi båi håi t©m sù: Quª anh ë huyÖn gi¸p biÓn Th¸i Thôy, Th¸i B×nh. Hai mư­­­¬i tuæi, häc hÕt cÊp 3, cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu nư­­­íc cña nh©n d©n ta còng ë vµo giai ®o¹n ¸c liÖt nhÊt, anh t×nh nguyÖn ®i thanh niªn xung phong, thuéc C892, tiÓu ®oµn 152, Binh tr¹m 15, sư­­­ ®oµn 571, §oµn 559. NhiÖm vô cña ®¬n vÞ lµ x©y dùng, söa ch÷a cÇu cèng vµ më ®­­ưêng b¶o ®¶m giao th«ng vËn t¶i trªn chiÕn tr­­­ưêng B×nh TrÞ Thiªn vµ trung Lµo. Ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1972, lËp thµnh tÝch kû niÖm C¸ch m¹ng th¸ng T¸m vµ Quèc kh¸nh 2 th¸ng 9, ®¬n vÞ anh ®ang lao ®éng san lÊp ë km 472, ®­­­ưêng 15, ®o¹n Ninh Hoµ (Qu¶ng B×nh) th× m¸y bay B52 cña Mü Ëp tíi nÐm bom r¶i th¶m. TiÕng næ võa døt, mäi ng­­ưêi ®· lao lªn gäi nhau, ®µo bíi t×m kiÕm cøu th­­­ư¬ng, cøu sËp, tiÓu ®éi 4 cã 8 ngư­­­êi (6 ng­­ưêi lµ thanh n÷) n»m ®óng vÖt bom ®Òu bÞ hy sinh vµ h¬n 20 ng­­ưêi kh¸c bÞ thư­­­¬ng, trong ®ã cã anh. TiÕng anh trïng xuèng vµ như­­ bÞ­ nghÏn ë bªn trong: xml:namespace?? - T¸m ®ång chÝ hy sinh; cã ng­­ưêi ®µo lªn ®· chÕt, ®ư­­a vÒ tËp trung l¹i bÞ bom lÇn n÷a, thµnh ra chÕt hai lÇn, cã ng­­ưêi thi thÓ kh«ng cßn g×, ®¬n vÞ chØ kÞp gãi gÐm t­­ưîng trư­­ng n¾m tãc, c¼ng ch©n råi kh©m niÖm, ch«n cÊt, th­­ư¬ng l¾m. T«i bÞ nh÷ng m¶nh bom nhá tróng ®Çu vµ tay, mÊt søc 34%, xÕp h¹ng 4/4. Nh­­­ưng chÝnh sù hy sinh cña ®ång ®éi lµ ®éng lùc g¾n bã t«i víi ngµnh Giao th«ng vËn t¶i.

§Êt n­­­ưíc thèng nhÊt, anh thi vµo tr­­­ưêng ®¹i häc Giao th«ng vËn t¶i Hµ Néi. N¨m 1981, ra trư­­­êng, anh lªn lµm kü thuËt viªn råi trư­­­ëng phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt cña XÝ nghiÖp qu¶n lý ®­­­ưêng s¾t Hoµng Liªn S¬n (Yªn B¸i). Thêi kú nµy hËu qu¶ cña cuéc chiÕn tranh biªn giíi phÝa B¾c cßn nÆng nÒ. Anh vµo trung ®oµn tù vÖ XÝ nghiÖp, lµm chiÕn sÜ c«ng binh l¹i tiÕp tôc rµ ph¸ bom m×n cËn kÒ víi c¸i chÕt. Råi lao ®éng x©y dùng l¹i cÇu cèng bÞ ph¸ huû, nh÷ng ®o¹n ®ư­­­êng, nhµ ga h­­­ư háng phôc vô vËn t¶i biªn giíi vµ ch¹y tµu trë l¹i. Tõ n¨m 1997, anh gi÷ c­ư¬ng vÞ BÝ thư­­­ ®¶ng uû kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý ®­êng s¾t Hµ Th¸i.

Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­­­ưíc, nhiÖm vô lµ qu¶n lý, duy tu, söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­­­ưêng trªn bèn tuyÕn ®­­­êng s¾t, tr¶i dµi 180 km cña ba tØnh, thµnh phè Hµ Néi, Th¸i Nguyªn, B¾c Giang vµ c¸c tØnh kh¸c, cã h¬n 730 c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®ư­­­îc tæ chøc thµnh 8 Phßng, ban chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ 26 ®¬n vÞ s¶n xuÊt. C«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty lu«n hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch, c¸c biÖn ph¸p kinh doanh, tiÕp cËn thÞ tr­­ưêng, thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm. H¬n 10 n¨m qua ®· tËp trung gi¶i quyÕt nhiÒu dù ¸n lín nh­­ư n©ng cÊp ®­­ưêng lång tuyÕn §«ng Anh – Qu¸n TriÒu ch¹y tµu tõ 30 lªn 60km/giê, ®­­ưêng s¾t Hµ Néi - Lµo Cai tõ 60 lªn 80 km/giê. Hoµn thµnh dù ¸n gåm 11 h¹ng môc cña cÇu Th¨ng Long nh­­ư thay tµ vÑt, s¬n dÇm thÐp, thay bu l«ng c­­ưêng ®é cao, néi ®Þa ho¸ lß xo co gi·n, tõ n¨m 2003 kh«ng cã tai n¹n ch¹y tµu. C«ng ty ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­­­ưîng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001: 2000, n¨m sau t¨ng tr­­­ưëng h¬n n¨m trư­­íc. NÕu như­­ n¨m 2003, doanh thu 25.281 triÖu ®ång, nép ng©n s¸ch 1.213 triÖu ®ång, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngư­­êi 1,150 triÖu ®ång th× n¨m 2008 doanh thu lªn tíi 57.000 triÖu ®ång, nép ng©n s¸ch 3.380 triÖu ®ång, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­­ưêi 2,250 triÖu ®ång. C«ng ty kh«ng cã gia ®×nh c¸n bé, c«ng nh©n thuéc diÖn nghÌo.

Trong 12 n¨m x©y dùng vµ trư­­­ëng thµnh, §¶ng bé C«ng ty qu¶n lý ®­­ưêng s¾t Hµ Th¸i, liªn tôc ®¹t ®¬n vÞ “Trong s¹ch v÷ng m¹nh” ®­­ưîc §¶ng uû khèi Doanh nghiÖp Trung ­­ư¬ng tÆng b»ng khen. C«ng ty lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, ®­­­ưîc tÆng 23 B»ng khen cña Thñ t­­ưíng ChÝnh phñ, Tæng c«ng ty ®­­­ưêng s¾t ViÖt nam, Bé Lao ®éng Thư­­¬ng binh vµ x· héi, Bé Y tÕ, Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ Thµnh phè Hµ Néi…th¸ng 5-2009 ®ư­­îc ®ãn nh©n hu©n ch­­ư¬ng Lao ®éng h¹ng ba.** ** ** ** **


**

**

**

**

**

Tô Kiều Thẩm