Tặng Kỷ niệm chương CCB là sự quan tâm của Hội đối với quá trình phục vụ trong quân đội cũng như quá trình tham gia sinh hoạt của CCB ở cơ sở, nhằm động viên nhắc nhở các hội viên phát huy truyền thống người chiến sĩ và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên trận tuyến mới, làm tròn mọi nhiệm vụ người CCB, gương mẫu chấp hành các chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, góp phần đấu tranh chống quốc nạn tham nhũng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa và trật tự an ninh ở địa phương.
Tuy nhiên, Kỷ niệm chương chỉ là vật kỷ niệm, nên việc quy định tiêu chí thời gian cũng phải tính sao cho hợp lý, hợp tình, phù hợp với đặc điểm của cuộc kháng chiến và hoàn cảnh của từng đối tượng. Chúng tôi thấy quy định các hội viên phải tham gia sinh hoạt tổ chức CCB tại cơ sở đủ 15 năm mới được tặng Kỷ niệm chương là chưa phù hợp với đặc điểm thực tế, hoàn cảnh nhiều hội viên, bởi vì số CCB tham gia chống Mỹ khi họ chuyển ngành, xuất ngũ tuổi đời chưa cao, thời gian sức khoẻ đủ sức tham gia sinh hoạt 15 năm để nhận Kỷ niệm chương, nhưng nhiều quân nhân tham gia hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lúc họ nghỉ hưu hoặc chuyển ngành công tác rồi nghỉ hưu thì tuổi đã cao, sức đã yếu, nhiều đồng chí rất tích cực sinh hoạt CCB, nhưng vì ốm đau, bệnh tật, phải đi bệnh viện hoặc yếu quá nằm nhà chưa đủ 15 năm đã phải nghỉ, lại có những đồng chí qua đời, nên không được nhận Kỷ niệm chương, tuy là nhỏ, nhưng có chút thiệt thòi đối với họ...
Từ thực tế trên, chúng tôi mong T.Ư Hội xem xét lại đối với đối tượng tham gia quân đội hai thời kỳ, đã qua cống hiến và thử thách, không cần phải sinh hoạt đủ 15 năm mới tặng Kỷ niệm chương, mà nên rút ngắn thời gian lại. Đối với họ, 10 năm cũng là dài rồi...
Nguyễn Hữu Hạnh