Sau 20 năm phục vụ quân đội, cuối 1993, Trần Văn Thư được nghỉ hưu với quân hàm Đại úy. Phù Lãng quê anh nằm bên dòng sông Cầu, có nghề truyền thống, lâu đời làm gốm, người dân cần cù lam lũ, quanh năm vật loän vôùi ñaát, duøng baøn tay kheùo leùo taïo neân nhöng sản phẩm gốm nổi tiếng khắp cả nước; từ chum vại, tiểu sành đến những chậu, lọ hoa, gốm trang trí, gốm dân dụng, gốm tâm linh... Ngay từ những ngày đầu trở về, anh Thư cũng cùng gia đình đắp lò làm gốm. Nhưng qua thực tiễn anh nhận thấy, việc sản xuất gốm của quê mình đang thiếu phương tiện vận chuyển, không kịp đưa hàng hóa đi các nơi tiêu thụ, lại bị các chủ phương tiện ép giá lên cao, nên thu nhập của người làm ra sản phẩm không còn là bao nữa. Sau nhiều đêm trăn trở, anh mang chuyện ra bàn với một số CCB cùng chi hội. Theá laø naêm 1997, HTX vaän taûi Queá Vo thành lập và Trần Văn Thư được bầu làm Bí thư chi bộ, kiêm Chủ nhiệm. HTX có số vốn 510 triệu đồng, 13 xe ô tô, lúc đầu HTX nhận vận chuyển một phần vật tư, hàng hóa cho bà con làng nghề với cự ly gần, chủ yếu là quanh các tỉnh phía Bắc. Khi HTX ăn nên làm ra, uy tín ngày một tăng, để phù hợp với nền kinh tế thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, năm 2003, HTX đổi tên thành Công ty TNHH Đại Tân; CCB Trần Văn Thư tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty.
Nắm bắt tình hình phát triển của làng nghề Phù Lãng và nhất là những khu công nghiệp đã và sắp hoạt động trong tỉnh, các anh nhận thaáy nhu caàu vaän chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa ngày càng cao, công ty mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mua sắm thêm phương tiện vận chuyển hiện đại; đồng thời sữa chữa, cải tạo nâng cấp phương tiện cũ; để nâng cao năng lực và chất lượng vận tải đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường. Do đó, từ 30 ô tô ngày đầu đổi tên, nay công ty đã có 105 ô tô các loại; từ xe 0,5 đến 18 tấn và xe contener, thỏa mãn nhiều nhu cầu về trọng tải của khách hàng. Tất cả các đầu xe đều hoạt động tốt, vận chuyển hàng hóa an toàn, được khách hàng tin tưởng... Đến đây, anh Trần Văn Thư cười và xòe hai ngón tay hình chữ V rồi nói: Phöông chaâm cuûa chuùng toâi laø: Laáy söï haøi loøng cuûa khaùch haøng là thành công của mình.
Công ty cũng chú trọng khai thác thị tröồng truyeần thoấng là vaận chuyeån vaật tö hàng hóa hai chieàu cho bà con các làng ngheà Queá Vo, kết hợp tìm kiếm thêm thị trường mới bằng cách thực hieận các hôïp ñoàng vaận chuyeån cho nhieàu coâng ty nhö ñieän töû Samsung, söa Vinamilk, hóa mỹ phẩm Linfox... tại các khu coâng nghieập trong tænh Baéc Ninh nhö Queá Vo, Yên Phong và Tieân Sôn, môû roậng ñịa bàn hoạt động sang các khu coâng nghieập ngoài tænh nhö Thaêng Long (Haø Noäi), Yeân Bình và Phoå Yeân (Thaùi Nguyeân); phạm vi vaận chuyeån cuûa Ñại Taân ñi các nôi treân caû nöốc.
Töø vieäc taêng cöôøng naêng lọ̈c vaận taûi, môû roäng thị trường, công ty không ngừng phát triển, doanh thu naêm sau cao hôn naêm tröốc; ví nhö naêm 2009, coâng ty ñạt 30 tyû ñoàng thì năm 2013 tăng lên trên 70 tỷ đồng. Các nghóa vụ vôùi Nhaø nöôùc ñeàu thọ̈c hieận ñaày ñuû, noập ngaân saùch cung tăng từ 200 triệu ñoàng naêm 2009 leân ñeán gaàn 2 tyû ñoàng naêm 2013. Coâng ty tạo vieậc laøm cho haøng traêm lao ñoậng ôû các ñịa phöông trong phạm vi hoạt ñoậng; ñaệc bieật caùc con, em CCB thöôøng ñöộc quan taâm, öu tieân tröốc. Hieän tại coâng ty có 200 cán boạ̈, coâng nhaân vieân làm vieậc thöồng xuyeân vối mö́c löông moi người từ 6-9 triệu ñoàng/thaùng. Ngöồi lao ñoậng ñöộc ñóng baûo hieåm ñaày ñuû, ñöộc ñoäng vieân sinh hoạt trong toå chöùc Ñaûng, Coâng ñoaøn, ñöộc chaêm lo ñeán ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn chu ñaùo nhö thaêm hoûi khi ñau oám, taệng quaø ngày le tết, sinh nhật, ñi nghæ döông tạo neân sọ̈ ñoaøn keát gaén boù vaø laø söùc maïnh cuûa coâng ty. Haèng naêm coâng ty thöôøng trích töø quy phúc lợi để ủng hộ các Quỹ “Vì người nghèo”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Phòng chống lụt bão”... ủng hộ hoạt động của các tổ chức đoàn thể, xã hội như: Hội Chữ thập đỏ, Hội CCB, Hội Doanh nghiệp CCB... với số tiền cũng năm sau nhiều hơn năm trước, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Từ những kết quả đạt được, Công ty TNHH Đại Tân và Giám đốc Trần Văn Thư được Bộ Tài chính, UBND tỉnh Bắc Ninh, Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Quế Võ tặng nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu vinh dự khác.
Bài và ảnh: TÔ KIỀU THẨM